Fonduri Europene De Dezvoltare Libanfonduri europene de dezvoltare liban142 ? infiinNarea grupurilor de producatori”
? 143 ? Furnizarea de servicii de consiliere i consultanNa pentru agricultori”. e) are in obiectul de activitate cel mult 5 ( cinci) grupe de activitati prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare ( CAEN Rev. Investitii in energie, inclusiv imbunatatirea retelelor transeuropene care contribuie la imbunatatirea securitatii furnizarii, integrarea aspectelor legate de mediu, imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea surselor de energie regenerabile. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” Axa prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare Domeniul major de interventie masuri fonduri europene 2. 1. In cadrul Axei 5, DMI 5. 3 ? Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica?, operatiunea de finantare a Centrelor de Informare si Promovare turistica va fi extinsa si catre unitatile administrativ teritoriale localizate in zonele cu o concentrare mare si foarte mare de resurse turistice naturale si antropice si a statiunilor turistice, cu exceptia unitatilor administrativ teritoriale din mediul rural. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale. Se urmareste astfel, asigurarea unei dezvoltari stabile si durabile a UE si o functionare optima a Pietei Interne. 2. 1. Investitii productive in acvacultura ? APEL DESCHIS. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) sau mai mici, inclusiv zone cu schimbari socio- economice In sectoarele industrial si de servicii, zone rurale In declin, zone urbane In dificultate si zone dependente de pescuit. Aceste obiective strategice ale fonduri europene de dezvoltare liban Uniunii Europene se regasesc si in Strategia Lisabona, strategie lansata in anul 2000, cu ocazia Consiliului European din 23- 24 martie si care acopera o perioada de 10 ani de zile, respectiv pana in anul 2010. Char daca si anul acesta, inceputul anului scolar a prins unitatile de invatamant fonduri europene de dezvoltare liban intr- o stare precara, doar cinci astfel de unitati au depus accesat fonduri europene. Obiectivul general al Programului Operational Regional este ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. 2. Acopera zone NUTS nivel II ( nivel- regiune), al caror PIB pe locuitor este sub 75% din media UE. Proiecte cu grad de utilizare a suprafetei de udare cat mai ridicat (% din suprafata udata prin proiect din suprafata totala care poate fi udata prin punctul le de livrare)
- Sub 50, 00% Precizare. Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fonduri europene de dezvoltare liban fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei. Doresc fonduri europene de dezvoltare liban sa accesez Masura 112 si sa cultiv porumb zaharat. Protectia impotriva inundatiilor. In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi.Proiecte Eligibile Pentru Fonduri Europene Nerambursabileproiecte eligibile pentru fonduri europene nerambursabileDirectia Programare din cadrul AMPOST este responsabila de punerea in aplicare a criteriilor de selectie. Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie. Prin acest proiect statul se asigura sa plateasca cei 30. 000 de euro fara a mai solicita garantii bancare din partea solicitantilor, insa daca aceste conditii nu vor fi indeplinite se va recurge la executarea silita. Beneficiarii eligibili sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani, care desfasoara in principal activitati agricole si comercializeaza o parte din productia obtinuta si a caror exploatatie agricola. Nu exista 100% fonduri europene, pentru orice fond trebuie sa venbiti si dvs cu o mica parte. Raspuns. Cu venituri bugetare sub estimari si fara sprijin din partea autoritatilor c. ntrale, primariile din tara au cautat salvarea in atragerea de fonduri europene. excavatii, umplere, nivelare si imprejmuirea amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, etc. Pentru programele operationale sectoriale si regionale, In cadrul ministerelor de linie corespunzatoare, a masuri fonduri europene fost desemnata cate o Autoritate de Management, responsabila cu gestionarea si implementarea proiecte eligibile pentru fonduri europene nerambursabile fiecaruia dintre programele operationale, dupa cum urmeaza: De asemenea, Ministerul Finantelor Indeplineste functia de Autoritate de Certificare si Plata, care elaboreaza si Inainteaza cererile de plata si primeste de la Comisia Europeana sumele aferente Fondurilor Structurale si de Coeziune; In vederea Inaintarii cererilor de plata catre CE, certifica declaratiile de cheltuieli. Programul Operational pentru Pescuit al Rom? niei a fost elaborat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu art. Programul Operational Regional 2007 – 2013 ( REGIO) este unul dintre programele operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana si un proiecte eligibile pentru fonduri europene nerambursabile instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. Societatea informationala inclusiv dezvoltarea infrastructurii de comunicatii electronice, imbunatatirea accesului si dezvoltarea serviciilor publice on- line; sprijin pentru IMM- uri pentru adoptarea si utilizarea eficienta a tehnologiilor informationale si comunicationale sau pentru exploatarea noilor idei. Valorificarea surselor regenerabile de energie se realizeaza pe baza a trei premise importante conferite de acestea. Conform art. 41 din Regulamentul general 1083 2006 va adopta o decizie privind cererea de proiect major nu mai tarziu de 3 luni de proiecte eligibile pentru fonduri europene nerambursabile la primirea in conditiile art. 40 din acelasi regulament a cererii de proiect major din partea Statului Membru. 1828/ 2006. si 3. Masura 142 – Infiintarea proiecte eligibile pentru fonduri europene nerambursabile grupurilor de producatori. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? se incadreaza in Axa Prioritara I ? ? Cresterea competitivitatii sectorului agricol si silvic? si are ca obiective. Obiectivele specifice ale acestei masuri se refera la. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 4 – Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate In vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007- 2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentelor structurale. Fonduri europene nerambursabile pentru firme de transport marfa. 4) pot include in proiect si forarea unui put pentru irigatii?. Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor; Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire; Participa la pregatirea Apelurilor pentru propuneri de proiecte; Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR; Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante; Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR; Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica; Raporteaza in mod regulat ( lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii; Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti; Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere; Verifica proiectele la fata locului; Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante; Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres; Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate; Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management; Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante; Transmit AM POR cererile de plata verificate; Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare; Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor.Finantare Fonduri Nerambursabilefinantare fonduri nerambursabileSprijinul acordat in cadrul masurii este in totalitate nerambursabil i are ca scop . Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu: o 10% – pentru investiNiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanNare. Imbunatatirea mediului si a spatiului rural. In Cadrul masurii 123 sunt eligibili pentru depunerea proiectelor persoanele fizice autorizate PFA, microintreprinderile asa cum sunt ele definite cu pana la 9 angajati si IMM- urile. Dosarul Cererii de finanNare, trebuie sa respecte toate condiNiile minime a a cum sunt prevazute in Fi a tehnica i Ghidul solicitantului aferente masurii 121. Prin programul Impreuna pentru fiecare, Rompetrol promoveaza parteneriatul intre societatea civila, autoritatile locale, companiile private si comunitatea in ansamblul ei. Autozitatie de mediu insotita de Nota de constatare Autorizatie sanitara + proces verbal de constatare, etc). 1. 5 Programe doctorale si post- doctorale in sprijinul cercetarii. MASURA 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice? se refera strict la fondurile europene legate de turism in special pensiuni si dezvoltarea agroturismului. Extinderea unei unitati existente pentru cresterea capacitatii de productie. Fonduri europene pentru restaurante. Initiative in sprijinul dezvoltarii parteneriatelor in afaceri. Schimb de bune practici ( granturi). 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. Operationalizarea noului program Erasmus pentru Tineri Intreprinzatori. comunitatea locala. Unele municipalitati au continuat investitiile chiar si intr- un an marcat de recesiune. Prioritati ale aceste masuri. In ultimul timp foarte multe firme de transport marfa m- au intrebat despre posibilitatea lor de accesa fonduri europene nerambursabile de aceea e bine de stiut cateva reguli si restrictii pe care le intampina cei ce doresc sa acceseze o finantare nerambursabila. Domeniul Major de Investitie 1. 1, Axa Prioritara 1 a POS CCE. Inteleg utilitatea acestor drumuri, finantare fonduri nerambursabile insa in Romania propietarii de teren nu detin suprafete mari de teren, iar orice drum proiectez nu va deservi un numar mare de beneficiari. Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale . Masura cuprinde doua submasuri pentru care obiectivele specifice se detaliaza mai jos, dupa cum urmeaza. Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii finantare fonduri nerambursabile de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. ex: modernizare instalatii, echipamente si instalatii inalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie) Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai in legatura cu investitiile mentionate anterior. 31 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative PODCA. Extinderea suprafetei ocupate de paduri prin sprijinirea lucrarilor de impadurire si intretinere a plantatiilor. DMI 1. 4. a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 30%, dar nu mai mult de 10. 000 euro sau echivalentul in lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Achizitionarea finantare fonduri nerambursabile de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate. din perspectiva asigurarii asistentei juridico- contractuale a beneficiarilor de finantare europeana. Ghiduri masuri fonduri europene si masuri. Sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, avand in vedere conservarea si dezvoltarea atat a cadrului economic si social cat si a mediului. Planul de afaceri trebuie sa includa detalii privind investitiile care se realizeaza demonstrand ca cel putin 30% sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformitatii cu standardele comunitare, modernizarea si dezvoltarea exploatatiei, astfel. Operatiunea 312 ? O 313 ? Sprijin pentru realizarea retelelor broadband? ( iunie 2011). o 10% – pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaNiuni: ? imbunataNirea eficienNei utilizarii i depozitarii ingra amintelor cu azotat”, ? instalaNii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole i in cadrul proceselor de prelucrare i comercializare”.Cum Obtii Fonduri Nerambursabilecum obtii fonduri nerambursabileDin punct de vedere al conditiilor, ambele sunt finantate in acelasi mod si pot indeplini cumulativ orice conditii. CINE poate obtine finantare:
- intreprinderi mici si mijlocii. In mometul de fata exista deja o linie de finantare pentru activitati de conectare la broadband, achizitionare de calculatoare, imprimante, faxuri, etc. Pentru a fi clasificat ca fermier pentru aceasta masura, solicitantul de sprijin public trebuie sa demonstreze ca veniturile din agricultura reprezinta cel putin 25% din veniturile totale si ca timpul destinat muncii in agricultura reprezinta cel putin 25% din timpul de munca total fectuat. Masuri de sanatate a animalelor. Anuntarea rezultatelor pentru cererile de finantare depuse in cadrul acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre Direcorul Generalal Autoritatii de Management pentru PNDR. Municipiul Piatra Neamt ocupa locul I in regiunea Nord- Est la fonduri europene atrase. Marco CAREDDA ? Universitatea Sassari ( Italia) OpenMed Octavian SERBAN, MBA ? Presedintele Knowledge Management Institute ( H. Q. 4. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Colegiul National ? Ioan Slavici? modernizat din fonduri europene. Ce co- finantare trebuie pentru un proiect realizat cu Fonduri Europene?. 2. 3 Acces si participare la FPC. intreprinderea, ca principal interesat, va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului si va suporta riscul unui eventual esec al obtinerii rezultatului preconizat. Cele mai prestigioase branduri cu recunoastere cum obtii fonduri nerambursabile europeana, realizate de intreprinzatori mici si mijlocii din Romania. Calendarul surselor de finantare iulie 2011 din fonduri europene nerambursabile. 10. 37 din parcuri sunt amplasate in arii ecologice cunoscute sub numele de situri Natura 2000. Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cheltuielile neeligibile, precum si co- finantarea. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in cum obtii fonduri nerambursabile scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. Conform noului acquis privind Politica de Coeziune a Uniunii Europene, fiecare Stat Membru elaboreaza un Cadru Strategic National de cum obtii fonduri nerambursabile Referinta ( CSNR), ca document de referinta pentru programarea Fondurilor Structurale si de Coeziune. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Este importanta, de asemenea, reducerea utilizarii surselor traditionale de energie si sprijinirea dezvoltarii durabile. 22/ 2005, aprobata prin Legea nr. Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. Avand in vedere ca prin PNDR nu pot fi finantate acelasi tip de investitii prin mai multe masuri, nu este masuri fonduri europene posibila finantarea investitiei pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitia in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor prin Schema de Ajutor de stat N 578 2009. Acte necesare. Aceste decalaje provin din deficientele structurale care afecteaza factorii- cheie ai competitivitatii, si anume: dotarea inadecvata cu capital fizic si uman ( infrastructura si resurse umane), insuficienta capacitatii de inovare, a sprijinului pentru Intreprinderi si nivelul scazut de capital de mediu ( un mediu natural si/ sau urban poluat). Agroturismul este o imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in interiorul unei gospodarii agricole sau ferme, ce constituie o solutie complementara de suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica cat si sociala, ce presupune contactul turistului cu activitatile gospodaresti, si asigurarea partiala a hranei din produse locale. De exemplu. Promovarea parteneriatului in randul femeilor, prin formarea de asociatii parteneriale. 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”. Domeniul major de interventie 4. 3 – Diversificarea retelelor de interconectare in scopul cresterii sigurantei in aprovizionarea cu energie Operatiunea: Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale cum obtii fonduri nerambursabile de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 3: Sprijin pentru IMM- uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului) – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 4: Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband
– data lansare estimativa: ianuarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 2 – Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice Operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Refinantari Fonduri Europene Scolirefinantari fonduri europene scoli3. 2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii. sanie, trasura), barca cu vasle. Fonduri europene pentru institurii publice. un grad de absorbtie de 9, 53%. este de refinantari fonduri europene scoli a oferi finantare pentru proiectele de energie regenerabila din UE. Accesarea fondurilor europene nerambursabile 2011. Panouri solare cu bani europeni. Se modifica si perioada de control la fata locului, respectiv pana la data de 15 noiembrie 2010. 15. Pentru mai multe detalii consultati si OG 22 2008. Proiectul e in valoare de 9 milioane de euro. Protectia si dezvoltarea faunei si florei salbatice. mobila). Se acorda prioritate pentru proiectele care realizeaza investitii in. Prof. Important. Termenul limita de depunere al proiectelor este de 31 mai 2011. ca membri ai unei intreprinderi familiale. El nu face referire la Programul National de Dezvoltare Rurala sau la Planul National Strategic care reflecta direct cererile Comisiei Europene si se refera la posibilitatea folosirii fondurilor disponibile in aceste domenii. drumul vinului?, al
,, olaritului?, al? cioplitorilor in lemn?, etc. Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu: o 10% – pentru investiNiile realizate de tinerii agricultori cu varsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de finanNare. Beneficiarii, precum i soNii soNiile acestora care au obNinut sprijin pe Masura 141 nu pot beneficia de sprijin prin Masura 112. 5. 2. capacitati de depozitare a pestelui si a subproduselor din peste. Masura cuprinde doua submasuri pentru care obiectivele specifice se detaliaza mai jos, dupa cum urmeaza. Sinteza formelor de sprijin financiar comunitar. F. N. G. C. I. M. M. Au fost contractate pana in prezent 586 de proiecte cu o valoare de 1, 50 de miliarde de euro, etapa de contractare fiind inca in desfasurare. Un eveniment la nivel national va fi organizat in 12 si 13 octombrie 2010 la Bucuresti si va fi urmat de doua evenimente regionale la Cluj in data de 14 octombrie si respectiv la Iasi in data de 20 octombrie. Instruirea angajatilor cu fonduri europene nerambursabile ? Exemplu Hewlett Packard HP. O Uniune a inovarii? ? imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. Pentru obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, Directia Generala a Finantelor Publice Judeteana sau a Municipiului Bucuresti, dupa caz, o cerere intocmita in conformitate cu modelul prezentat in Anexa 21) a Ordinului mai sus menTionat, in care acesta trebuie sa completeze si rubrica destinata contribuabililor care solicita fonduri externe nerambursabile. Constructia, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistice ( structuri agroturistice si alte tipuri de structuri de primire turistice realizate de o microintreprindere) avand pana la 15 camere. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 5 – Compensatii socio- economice pentru managementul flotei comunitare
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2: Acvacultura, pescuitul in refinantari fonduri europene scoli apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. importanta regionala si locala Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. daca valoarea totala a proiectului este mai mica de 50. 000. 000 EUR,. NU pierdeti din vedere imaginea de ansamblu. Pentru a demonstra ca masuri fonduri europene practica in principal activitati agricole, solicitantul trebuie sa faca dovada ca veniturile din activitatile agricole reprezinta cel putin 50% din total venituri din exploatare. 30 septembrie 2010, ora12. 00. calendar actualizat fonduri europene nerambursabile 2011 AM POSDRU a publicat noul calendar orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte pentru 2011 aferente fondurilor europene nerambursabile. b. Masura 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? ? din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si pana in prezent, in cadrul acestei Masuri, au fost depuse 1. 401 de cereri de finantare si au fost contractate 595 de proiecte, in valoare refinantari fonduri europene scoli de 105, 11 milioane de euro.Ifn Uri Acceptate La Fonduri Europeneifn uri acceptate la fonduri europenesimplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la finantare
? Tineretul in miscare? ? identificarea metodelor de promovare a spiritului antreprenorial prin programe de mobilitate pentru tinerii profesionisti
? O Agenda Digitala pentru Europa? ? reformarea fondurilor europene destinate IMM- urilor din domeniul cercetarii si inovarii si cresterea sprijinului acordat domeniului IT& C Prezinta. 212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele decat zona montana”. Conform situatiei prezentate de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ( ACIS), la data de 31 mai 2010, la nivelul tururor ifn uri acceptate la fonduri europene programelor operationale se inregistrau. Termene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala ifn uri acceptate la fonduri europene anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. Alocarea financiara Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4. 000. 000 lei. AXA PRIORITARA 4 ? Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii. Dar, vom incerca prin modul cum sint distribuite subventiile, prin criteriile prin care sint recunoscuti beneficiarii ca avind dreptul la subventia agricola sa dam posibilitatea statelor membre sa- i elimine pe cei care doar au terenurile agricole dar nu desfasoara o activitate agricola. Toti ceilalti primari, in numar de aproape 48, sunt hotarati sa faca contestatii in conditiile in care inca din 2008 doar patru primarii din judet au reusit accesarea fondurilor pe aceasta masura. Unificarea noului statut pentru Companiile Private Europene ( Societas Privata Europea) Lansarea noilor produse financiare pentru IMM de grupul Bancii Europene de Investitii ( microcredite si sprijin pentru firme masuri fonduri europene mixte transnationale). 3. 1. 3. 3. 2. 2. In acest caz, este considerata cheltuiala proprie a beneficiarului si nu trebuie sa depaseasca cumulativ 20% din totalul contributiei acestuia, stabilita prin contractul de finantare. Masuri de acva- mediu – APEL DESCHIS. Linia de finantare prentru masura 121 urmeaza a fi deschisa in perioada 1 aprilie- 29 aprilie 2011, vezi ifn uri acceptate la fonduri europene mai multe detalii aici Masura 112 Instalarea tinerilor fermieri. Comisia negociaza si aproba programele ifn uri acceptate la fonduri europene de dezvoltare propuse de catre statele membre si aloca creditele. Capacitatea administrativa insuficienta este reflectata In structuri de management neperformante, abilitati nesatisfacatoare ale functionarilor publici, cooperare interinstitutionala inadecvata, care conduc Intr- un final la calitatea slaba a serviciilor furnizate societatii, punand astfel In pericol dezvoltarea socio- economica. 4. 1. b. Avand in vedere ca prin PNDR nu pot fi finantate acelasi tip de investitii prin mai multe masuri, nu este posibila finantarea investitiei pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitia in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor prin Schema de Ajutor de stat N 578 2009. 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7. Bulgaria reusise sa absoarba pana la acel moment numai 33% din fonduri, iar Romania aproximativ 50%. AXA PRIORITARA 3 ? Reducerea poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate.Cum In Faci Un Proiect Pt Finantare Nerambursabilacum in faci un proiect pt finantare nerambursabilaMasuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole. Tot ca modalitate de a ajuta microintrepriderile in procesul de accesare cum in faci un proiect pt finantare nerambursabila a fondurilor europene, s- a luat decizia flexibilizarii conditiei de eligibilitate referitoare la profitul din exploatare prin acceptarea profitului inregistrat in ultimul an drept conditie suficienta. Achizitia de servicii de consultanta si instruire specializata strict? IMM definite conform Legii nr. Ordinea in care este citita o propunere tipica nu este aceeasi cu cea in care ea trebuie elaborata. Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Valoarea asistentei financiare nerambursabile va constitui ajutor de stat pentru intreprindere. Universitate pentru piata muncii ( granturi). Pagina opis, va fi pagina cu numarul ? 0″ al Cererii de finanNare. Pe de alta consultanta fonduri europene parte inclusiv pentru rolul pe care agricultura il joaca in utilizarea resurselor naturale, in protectia mediului exista sustinere financiara tot mai consistenta si PDR joaca si aici un rol foarte important. Pentru perioada 2007- 2013 exista trei instrumente financiare cunoscute ca Fonduri Structurale . Practic punctajul in cadrul unui proiectelor europene nu este diferentiat in niciun fel indiferent ca e un serviciu sau produs. competente IT pentru adaptare la flexibilitatea pietei muncii? incep? nd cu data de 1 iunie 2010, in parteneriat cu INFORMATICA S. A. Colaborarea intre autoritatile locale pe tema imbunatatirii cadrului de desfasurare masuri fonduri europene a vietii?. Pe toata tara au fost declarate castigatoare un numar de 295, dintr- un numar de 2051 de proiecte depuse. Pentru a putea beneficia de aceste fonduri europene cum in faci un proiect pt finantare nerambursabila trebuie cum in faci un proiect pt finantare nerambursabila sa va incadrati in . Daca din perspectiva unui actor privat ? return on investment? este imediat cuantificabil utiliz? nd indicatori financiari, uneori in cazul analizei publice pot exista considerente precum asigurarea bunurilor publice sau ratiuni de interes general ( scaderea gradului de poluare sau construirea de infrastructuri publice), care pot oferi argumente suficiente pentru implementarea unor proiecte a caror punere in opera nu ar fi sustinuta de piata?, afirma Laurentiu Dinu. a unei alocatii financiare nerambursabile reprezent? nd cel mult 30%, dar fonduri europene nerambursabile nu mai mult de 10. 000 euro sau echivalentul in lei, din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Am incercat de mai multe ori sa fac si eu proiecte pentru fonduri din- alea europene, am mers pe la consultanta agricola, dar acum ca s- a desfiintat si agentia asta nu mai am cui sa ma adresez sa ma ajute. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, p? na la data cum in faci un proiect pt finantare nerambursabila semnarii Deciziei de finanNare cu APDRP. ii. Este o conditie necesara sa aveti terenul atunci cand depuneti proiectul si sa aveti acte doveditoare prinvind propietatea terenului sau acte privind concesionarea terenului pe o perioada de minim 10 ani. Studiul va fi finantat din bugetul Ministerului Mediului si realizat sub supravegherea de specialistii ministerului. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? – pana in prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro.Ro 27708476 Ong Accesare Fonduri Europenero 27708476 ong accesare fonduri europeneColegiul Comisarilor a revizuit vineri, prin procedura scrisa, decizia 1. 417 din 2007, prelungind cu trei luni perioada in care Romania poate contracta fonduri prin Facilitatea Schengen, au explicat sursele citate. mbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si ? ngrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de masuri fonduri europene inactivitate. organizaNii de ? mbunataNiri funciare constituite conform Legii nr. 138/ 2004, cu modificarile i completarile ulterioare. Bulgaria reusise sa absoarba pana la acel moment numai 33% din fonduri, iar Romania aproximativ 50%. n cazul proiectelor cu valoarea totala mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR ( proiecte majore) aprobarea se realizeaza de AMPOST, ? nsa, pe baza unei decizii ? n acest sens a Comisiei Europene, conform art. 39- 41 din Regulamentul general 1083/ 2006. transport, mediu, energie, fonduri europene pentru educatie, sanatate, turism, cercetare- dezvoltare, cooperare teritoriala. Operatiunea 4: Sustinerea implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
– data lansare estimativa: februarie 2011 ro 27708476 ong accesare fonduri europene Domeniul major de interventie 3. 3. Persoanele fizice autorizate ? n condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. 1078/ 2008, cu modificarile i ro 27708476 ong accesare fonduri europene completarile ulterioare. Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60% – contribuNie privata. Domeniul major de interventie 4. 2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ” verde” Operatiunea : Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice ( in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Termenul de depunere a fonduri europene pentru cererilor de finantare a expirat. Evaluarea Romaniei pentru aderarea la Schengen a inceput in 2009 si va dura doi ani
, timp in care sunt ro 27708476 ong accesare fonduri europene planificate sapte vizite una pentru fiecare domeniu al acquis- ului Schengen: cooperare politieneasca, protectia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre si SIS/ SIRENE ( Sistemul Informatic Schengen). Fondul Social European ( FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. Nota*: proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin ? n lucru la momentul depunerii cererii de finantre) Pentru proiectele de studii, asistenta ? n supervizare si similare conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta documentatiei de atribuire. Nota*: stadiul achizitiei terenurilor necesare investitiei, proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin ? n lucru ro 27708476 ong accesare fonduri europene la momentul depunerii cererii de finantare) Pentru proiectele de achizitii, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin ? n Consiliul tehnico- economic al beneficiarului, Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene (), Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. dezvoltarii oraselor cu potential de crestere economica.Fonduri Europene Gorj7. 000 850. 000 x 5 = 0. 041 Punctajul pentru acest criteriu de selectie. Valoarea asistentei fonduri europene gorj financiare nerambursabile este de 2. 638. 938 lei. Contributia fondurilor europene la integrarea populatiei Roma. In urma fonduri europene gorj consultarilor dintre viitorii beneficiari si Autoritatea Comuna de Management pot interveni modificari, este indicat sa intocmiti dosarul de finantare dupa aprobarea finala a acestui ghid. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? potentiali poli de crestere. Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre masuri fonduri europene judetele fonduri europene gorj care au atras cei mai multi bani europeni in urma proiectelor intocmite. F. N. G. C. I. M. M. Iata, pe scurt, ceea ce cred ca ar putea sa faca de fapt Guvernul pentru sprijinirea reala a antreprenoriatului romanesc, lucruri pe care le poate realiza cu adevarat:
- analiza impactului oricarei legi asupra IMM- urilor, ca sa nu mai ajungem in situatia din 2009, cand un impozit nejustificat a omorat sute de mii de mici intreprinderi. 142 ? infiinNarea grupurilor de producatori”
? 143 ? Furnizarea de servicii de consiliere i consultanNa pentru agricultori”. Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. Incepand cu 1 septembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul masurii 121 ? Instalarea tinerilor fermieri?. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura. 1. 2. 5. O prima piedica este reprezentata de nivelul redus de informatii care ajung la cei care lucreaza in cadrul acestor institutii. Scrisoare de confort este eliberat la cerere de catre bancile enumerate mai sus, si reprezinta un document justificativ. Misnistrul Borbely a mai declarat ca aceasta decizie a fost luata in urma declansarii de catre Comisia Europeana ( CE) a procedurii de infringement impotriva Romaniei privind investitiile realizate pe plaja Sulina. persoane fizice. IMPORTANT! dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc. judeNul?. Proiecte si activitati eligibile: Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati:

- activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). 1200/ 2004. 31 1990 privind societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. Mijlocul de transport traditional reprezinta orice vehicul cu tractiune animala ( exemplu. Nu sunt acceptate Cereri de finanNare completate de mana. Tipurile de plati aferente Masurii 221 sunt urmatoarele. Studiul va fi finantat din bugetul Ministerului Mediului si realizat sub supravegherea de specialistii ministerului. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing7 de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Prin acest program se va putea achizitiona echipamente IT si servicii de internet. prijin financiar pentru accesul institutiilor publice si IMM- urilor la internet si servicii conexe, . promovarea tehnologiilor noi. Cele mai accesate fonduri europene nerambursabile in agricultura
- Masura 125 A2 Infrastructura de acces
- Criterii de selectie masura 125 drumuri de exploatatie agricole
- Rezultatele proiectelor finantate in cadrul masurii 312 sesiunea anterioara
- Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi Consultanta fonduri europene nerambursabile 2011 in IASI Consultanta fonduri europene, fonduri structurale nerambursabile, vezi fonduri europene gorj liniile deschise si vino la punctul nostru de lucru din Iasi si dezvolta- ti afacerea.Accesarea De Fonduri Europene Nerambursabileaccesarea de fonduri europene nerambursabileLipsa informatiilor goleste buzunarele De ce nu se inghesuie autoritatile si institutiile publice sa acceseze fonduri europene? Semnarea contractului de finantare este conditionata de ? ndeplinirea unor conditii precontractuale ( verificarea precontractuala, la fata locului). a proiectelor pe care o va ? nainta DG AMPOST pentru aprobare. Emanuel Rauta, directorul de programe pentru administratie publica din cadrul GEA Consulting, considera ca autoritatile de management ar trebui sa deruleze campanii de informare mult mai ample la nivel local. 7 sau art. Prin exceptie, pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul Directiei Generale pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala din cadrul Comisiei Europene. promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si ? mbunatatirea competitivitatii internationale. Termene limita de obtinere. este situata pe teritoriul tarii. Ca stat membru al UE, Romania beneficiaza de fonduri pentru modernizarea administratiei si institutiilor publice, pentru reabilitarea drumurilor, restaurarea monumentelor istorice sau constructia unor obiective turistice. accesarea de fonduri europene nerambursabile b) copie a documentului care atesta autorizarea de catre autoritatea competenta pentru efectuarea activitatii de procesare/ incinerare/ coincinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. Certificatul de atestare fiscala emis ? n conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administratiei si internelor si ministrului finantelor publice nr. 2052 bis/ 1528/ 2006 privind aprobarea unor formulare fonduri europene agricultura tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, ? ncasarea si urmarirea impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale. Planul Integrat de Dezv. oltare a Polului de Crestere ( PIDPC) Iasi va trebui. Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si/ sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale . Cine poate beneficia de Fondurile Europene destinate Rom? niei? sau 2. Beneficiarii pot fi reprezentanti ai: sectorului privat ( SRL, IMM, Inteprindere Individuala). Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Totusi, in vreme ce mediul privat e gata sa devina dator vandut pe la banci pentru a lua bani europeni, mediul public inca sondeaza piata. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din mai multe surse guvernamentale, pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. Poli de dezvoltare urbana – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. La sectiunea C ” Informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile”, suma ? nscrisa la litera a) nu trebuie sa depaseasca 1/ 12 din suma ? nscrisa la litera b). comunitatea locala. O alta idee guvernamentala pe partea de investitii pentru IMM ( de data aceasta, chiar bizara) este atragerea de micro- capital din zona privata, in structuri de tip business- angel- networks pentru astfel de investitii in IMM. Autoritatile bulgare au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca lobby printre statele membre UE pentru a obtine accesarea de fonduri europene nerambursabile extinderea cu cateva masuri fonduri europene luni a datei- limita pana la care cele doua tari trebuie sa absoarba fondurile acordate pentru aderarea la spatiul Schengen. Masura 2. 1 – Acvacultura
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 2. 2 – Pescuit in apele interioare.Page 1 of 25123456»1020...Last »