Archives for 

fonduri europene sport

Fonduri Europene Sport

sunt ? ntreprinderi mijlocii, cu un numar cuprins ? ntre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de p? na la 50 milioane euro, echivalent ? n lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul ? n lei a 43 milioane euro, echivalent ? n lei la cursul euro fonduri europene sport din data 31 decembrie 2010. Programul Operational Regional 2007- 2013 Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” Domeniul de interventie 4. fonduri europene sport 3. Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007- 2013:
- Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza;
- Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca printr- o dubla abordare ( angajati si angajatori);
- Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel transfrontalier, transnational si interregional. Criteriile pe care o ? ntreprindere trebuie sa le respecte pentru a fi considerata ? ntreprindere mica sau mijlocie sunt ? n conformitate consultanta fonduri europene cu prevederile Legii nr. ntreprinderea, ca principal interesat, va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului si va suporta riscul unui eventual esec al obtinerii rezultatului preconizat. 44/ 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. CE finanteaza:
- crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole;
- diversificarea economiei locale;
- crearea conditiilor de productie;
- crearea de instrumente de comunicare si valorificarea mediului si a peisajelor si evenimentelor culturale. Obiectiv Ajutorul specific pe exploatatie este acordat din Fondul European pentru Garantare Agricola ( FEGA) pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, sub forma unei plati suplimentare, calculata si acordata anual, in functie de efectivul de vaci de lapte detinut. Toate proiectele depuse vor fi evaluate si vor obtine un punctaj conform precizarilor din Ghidul Solicitantului, urm? nd ca alocarea financiara efectiva sa se faca ? n ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de proiectele declarate eligibile si avizate pentru finantare de catre AM POS CCE, fonduri europene sport p? na la nivelul bugetului alocat apelului. Cererea de finanNare trebuie redactata pe calculator, ? n limba rom? na. 1/ 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei. Sunt Eligibile Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. Valoarea asistentei financiare nerambursabile va constitui ajutor de stat pentru ? ntreprindere. Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport Pentru proiectele de lucrari, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul fonduri structurale de fezabilitate aprobat cel putin ? n Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este fonduri europene nerambursabile cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. n situaNia ? n care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse ? n cadrul unei sesiuni se situeaza peste valoarea totala alocata acesteia, atunci proiectele prin care se solicita sprijin pentru fermele de semi – subzistenNa sunt supuse unui sistem de selecNie, ? n baza caruia fiecare proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de selecNie: Solicitantul este membru, cu minim 6 luni ? nainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, al unei forme asociative recunoscute conform legislaNiei naNionale ? n vigoare Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ata eaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative:
- grupuri de producatori recunoscute ? n conformitate cu Legea nr.

Fonduri Europene Sport

 Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. 1. 2. 2. 25% pentru dezvoltarea experimentala. Daca proiectul vizeaza doua sau mai multe sectoare prioritare, se va acorda punctajul aferent sectorului cu pondere valorica mai mare in cadrul proiectului. Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea decalajelor existente Intre […] Continue reading →