Tag Archives: fonduri europene sport

Fonduri Europene Sport

Scoala pentru toti ( granturi). Parteneriatul trebuie sa acopere pregatirea, finantarea, monitorizarea si evaluarea asistentei financiare. Activitatile proiectului sunt. 2. BCR ? Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. In 2009 Hewlett Packard a avut un profit net de peste 4 milioane de euro si o cifra de afacere de peste 40 de milioane de euro. Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor agricole. In termeni operationali, orientarile metodologice au in vedere crearea conditiilor pentru un numar suficient de proiecte aprobate si o crestere semnificativa a fondurilor absorbite incep? nd cu primul an de implementare. 8. Conform Art. Baza pentru elaborarea acestui document strategic de planificare pe termen mediu a Fondurilor Structurale si de Coeziune a constituit- o Planul National de Dezvoltare 2007- 2013, aprobat de Guvernul Romaniei In luna decembrie 2005. Noile masuri privind documentatia de intocmire a licitatiilor vor fi elaborate de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice ( ANRMAP), urmand sa fie aprobata in februarie in parlament, daca vor fi aprobate intai si de Comisia Europena. Evenimentul se va desfasura cu participarea echipei de proiect, reprezentanti ai partenerului transnational, beneficiari, reprezentanti ai Organismul Intermediar Regional Sud Est, reprezentanti ai administratiei publice locale, ONG- uri, mass- media. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. Cadrul fonduri europene sport strategic comun, care stabileste prioritatile UE, se va aplica tuturor fondurilor, inclusiv celor privind dezvoltarea rurala si pescuitul. Masurile pot fi accesate numai din momentul in care devin operaNionale. Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul fonduri europene sport are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. Pentru mai multe detalii consultati si OG 22 2008. Din costul total al proiectului, beneficiarul trebuie sa acopere cheltuielile neeligibile, precum si co- finantarea. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. Ce co- finantare trebuie pentru un proiect realizat cu Fonduri Europene?. 13. investitiile in instalatii sau echipamente cum ar fi. 26 2000, cu modificarile  i completarile ulterioare. fonduri europene sport Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. In domeniu de productie produse. I. 1 alin. in urma depunerii a peste 3. 039 de cereri de finantare, suma alocata prin PNDR acestei Masuri, pana in anul 2013, respectiv 1, 57 miliarde de euro, a fost depasita de aproape cinci ori. Domeniul major de interventie 4. 2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ” verde” Operatiunea . Conferinta de lansare proiect POSDRU ? FEMEI 2010?. Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica. In concluzie avem o linie de finantare total ineficienta, tradusa cuvant cu cuvant dupa ghidurile din alte tari, unde asemenea investitii isi au rostul. accesibilitate, disponibilitate si acceptabilitate. scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 ( patru) salariati, angajati pe durata nedeterminata. Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea proiectului ( Ex. Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR. Societate agricola ( infiintata in baza Legii nr. Hewlett Packard este cunoscut pentru produsele sale. Masura are urmatoarele obiective. cererea de finantare, bugetul proiectului ( uneori inclus in formularul cererii de finantare), matricea logica a proiectului ( uneori), CV- uri ale persoanelor care vor lucra in activitatile din proiect, documente doveditoare ale statutului juridic al solicitantului si partenerilor, anexe facultative ( date statistice, grafice, studii, elemente ale fonduri europene sport unor strategii aflate in derulare sau in proiect, rezultate ale altor activitati relevante pentru proiect ? in general, informatii care pot fi utilizate ca argumente pentru proiect).

Fonduri Europene Sport

sunt ? ntreprinderi mijlocii, cu un numar cuprins ? ntre 50 si 249 de salariati si realizeaza o cifra de afaceri anuala neta de p? na la 50 milioane euro, echivalent ? n lei, sau detin active totale care nu depasesc echivalentul ? n lei a 43 milioane euro, echivalent ? n lei la cursul euro fonduri europene sport din data 31 decembrie 2010. Programul Operational Regional 2007- 2013 Axa prioritara 4 ? Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local” Domeniul de interventie 4. fonduri europene sport 3. Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007- 2013:
– Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in urma, prin investitii in capitalul uman si infrastructura de baza;
– Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca: destinat sa consolideze competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca printr- o dubla abordare ( angajati si angajatori);
– Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana: urmareste intarirea cooperarii la nivel transfrontalier, transnational si interregional. Criteriile pe care o ? ntreprindere trebuie sa le respecte pentru a fi considerata ? ntreprindere mica sau mijlocie sunt ? n conformitate consultanta fonduri europene cu prevederile Legii nr. ntreprinderea, ca principal interesat, va avea dreptul de proprietate asupra rezultatelor proiectului si va suporta riscul unui eventual esec al obtinerii rezultatului preconizat. 44/ 2008 cu completarile  i modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. CE finanteaza:
– crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole;
– diversificarea economiei locale;
– crearea conditiilor de productie;
– crearea de instrumente de comunicare si valorificarea mediului si a peisajelor si evenimentelor culturale. Obiectiv Ajutorul specific pe exploatatie este acordat din Fondul European pentru Garantare Agricola ( FEGA) pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, sub forma unei plati suplimentare, calculata si acordata anual, in functie de efectivul de vaci de lapte detinut. Toate proiectele depuse vor fi evaluate si vor obtine un punctaj conform precizarilor din Ghidul Solicitantului, urm? nd ca alocarea financiara efectiva sa se faca ? n ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute de proiectele declarate eligibile si avizate pentru finantare de catre AM POS CCE, fonduri europene sport p? na la nivelul bugetului alocat apelului. Cererea de finanNare trebuie redactata pe calculator, ? n limba rom? na. 1/ 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei. Sunt Eligibile Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. Persoanele fizice pot desfasura activitati economice si se pot inregistra si autoriza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. Valoarea asistentei financiare nerambursabile va constitui ajutor de stat pentru ? ntreprindere. Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport Pentru proiectele de lucrari, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul fonduri structurale de fezabilitate aprobat cel putin ? n Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este fonduri europene nerambursabile cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. n situaNia ? n care valoarea totala a proiectelor eligibile depuse ? n cadrul unei sesiuni se situeaza peste valoarea totala alocata acesteia, atunci proiectele prin care se solicita sprijin pentru fermele de semi – subzistenNa sunt supuse unui sistem de selecNie, ? n baza caruia fiecare proiect este punctat, conform urmatoarelor criterii de selecNie: Solicitantul este membru, cu minim 6 luni ? nainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, al unei forme asociative recunoscute conform legislaNiei naNionale ? n vigoare Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecNie, solicitantul ata eaza la Cererea de finanNare documente prin care sa demonstreze ca acesta este membru al uneia din urmatoarele forme asociative:
– grupuri de producatori recunoscute ? n conformitate cu Legea nr.

Fonduri Europene Sport

Societate in nume colectiv ? SNC ( infiintata in baza Legii nr. 1. 2. 2. 25% pentru dezvoltarea experimentala. Daca proiectul vizeaza doua sau mai multe sectoare prioritare, se va acorda punctajul aferent sectorului cu pondere valorica mai mare in cadrul proiectului. Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea decalajelor existente Intre regiuni In termeni de productie, productivitate si ocupare. IMPORTANT! strategice). Un organism independent de pe langa Curtea de Conturi din Romania a fost desemnat ca Autoritate de Audit. Restaurantele eligibile pentru care se va putea obtine finantare nerambursabila in cadrul Masurii 313 vor fi numai cele specializate de tip familial pensiune, cele cu specific de crama, cu specific local, gradinile de vara, clasificate conform Ordinului 1296 2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice cu modificarile si completarile ulterioare. Metodologia de depunere a acestor proiecte nu este deloc una grea si se depun la oficiul judetean APDRP. Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea proiectului ( Ex: daca este un proiect care prevede atat achizitii de echipamente, cat si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, in cazul in care achizitiile prezinta cea mai mare pondere). AGERPRES

. H. G. b) se incadreaza in categoria microintreprinderilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. CINE poate obtine finantare:. ar putea avea nevoie o primarie, de exemplu, pentru refacerea unui azil de batrani, si de a identifica sursa de finantare cu 2- 3 ani inainte de elaborarea efectiva a proiectului. in plus, la nivel local nu exista o traditie a bugetelor multianuale, mai ales ca sursele de finantare nu sunt sigure. Poate nu e suficient asta, sa nu le dai subventii. Noi scriem proiectele dupa regulile Uniunii Europene si nu ce am crede noi ca putem sa facem. modernizarea intreprinderii. Experienta fonduri europene sport e mai importanta decat ceea fonduri europene sport ce va spune un horoscop. 794/ 26. 02. 2008). Prezinta. Se va acorda o prefinatare si pentru beneficiarii selectati de catre Grupurile de Actiune Locala pentru Pescuit . 1. 1 Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate. Calificarea ? o sansa pentru viitor. Masuri de sanatate a animalelor. Programul Impreuna pentru fiecare este despre o echipa care schimba in bine viata unei comunitati in care traiesc aceiasi membri ai echipei. Marco CAREDDA ? Universitatea Sassari ( Italia) OpenMed Octavian SERBAN, MBA ? Presedintele Knowledge Management Institute ( H. Q. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice fonduri europene nerambursabile din Romania care aplica pentru finantare si implementeaza proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene post- fonduri europene sport aderare. Achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila, atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate Memoriu justificativ ( vezi definitie ? mijloace de transport specializate? in dictionar). Regiunile Centru, Nord – Vest, Vest si Sud Est ? 120 milioane lei. Buna ziua, Intentionez sa depun un proiect pe masura 112. daca valoarea totala a proiectului este mai mica de 50. 000. 000 EUR,.