Fonduri Europene Pentru Bisericifonduri europene pentru biserici7. 2 Sprijin pentru promovarea POS DRU si comunicare. Fondul Social European reprezinta o parte importanta a fondurilor structurale acordate Romaniei In perioada 2007- 2013 pentru atingerea obiectivelor Strategiei Europene de Ocupare. 346 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv microintreprinderi ( infiintate in temeiul Legii nr. o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fonduri europene pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control). Pentru a putea obtine fonduri nerambursabile trebuie mai intai sa identificati domeniul in care doriti sa investiti. Selectarea Grupurilor Locale. Contract nr. 211 ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata”. lungimea totala a drumurilor propuse prin proiect Scorul obtinut aplicand formula de mai sus, se va calcula cu doua zecimale. dezvoltarea si promovarea abilitatilor manageriale moderne, in special pentru IMM- uri. In luna octombrie se va redeschide linia de finantare privind drumurile de exploatare agricole si forestiere, ghidul solicitantului vine cu mai multe lamuriri decat cel lansat fonduri europene pentru biserici in martie 2010. Factorul determinant al cresterii economice, pe o piata deschisa unei puternice concurente, este acela de crestere a competitivitatii economice. Fondurile nerambursabile vor fi acordate doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmand a fi suportate de beneficiarul proiectului. un grad de absorbtie de 9, 53%. Regulile generale privind Fondurile Europene sunt stabilite dupa Dezvoltarea Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de . Fonduri europene nerambursabile pentru perioada 2011 2012 2013. 2. 1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si fonduri europene pentru biserici selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. Tot ca modalitate de a ajuta microintrepriderile in procesul de accesare a fondurilor europene, s- a luat decizia flexibilizarii conditiei de eligibilitate referitoare la profitul din exploatare prin acceptarea profitului inregistrat in ultimul an drept conditie suficienta. Sinteza formelor de sprijin financiar comunitar. Bun. Dar, prin Politica Agricola Comuna se pot stimula detinatorii de terenuri, cei care lucreaza pamintul respectiv. POR este un Program Operational finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fondurilor structurale. Intre utilaje, ma gandesc in primul rand la foreza, la moto cositoare si la alte mici unelte agricole. Prin implementarea acestor axe prioritare, POR contribuie nu numai la atingerea obiectivului global al Stategiei Nationale de Dezvoltare Regionala. Managementul Programelor Operationale a fost reglementat prin HG nr. service auto, spalatorii, etc. 312 ? Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de microintreprinderi”
? 313 ? incurajarea activitaNilor turistice” Nota: * Masurile pot fi accesate numai din fonduri europene pentru biserici momentul in care devin operaNionale. Domeniul major de interventie 4. 2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ” verde” Operatiunea : Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice ( in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Termenul de fonduri europene pentru biserici depunere a cererilor de finantare a expirat. Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor.Fonduri Europene Eveniment In Ploiesti 20 Mai 2011fonduri europene eveniment in ploiesti 20 mai 2011Statiunea turistica Horezu beneficiaza de fonduri europene. Pentru a fi clasificat ca fermier pentru aceasta masura, solicitantul de sprijin public trebuie sa demonstreze ca veniturile din agricultura reprezinta cel putin 25% din veniturile totale si ca timpul destinat muncii in agricultura reprezinta cel putin 25% fonduri europene eveniment in ploiesti 20 mai 2011 din timpul de munca total fectuat. Conditii de obtinere a subventiei a) Conditii financiare Pentru a fi eligibili, beneficiarii trebuie sa detina un efectiv cuprins intre 2 si 15 capete vaci de lapte, inclusiv, pe exploatatie, la termenul limita de depunere a cererilor si sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii: a) sunt inregistrati in sistemul de administrare a cotelor fonduri europene nerambursabile de lapte al Serviciului de Administrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru fonduri europene nerambursabile Agricultura, cu cota de lapte pentru livrari si fonduri europene pentru sau vanzari directe. Prin Masura 141 se acorda sprijin public nerambursabil de 1. 500 de Euro an ferma de semi- subzistenta. Formare profesionala ( training), informare si difuzare de cunostinte. Preiecte cu fonduri europene in domeniul serviciilor vs. crearea, comercializarea si diversificarea produselor agricole. In cazul in care faci parte din acea categorie de oameni care are in plan obtinerea unei finantari, fonduri europene eveniment in ploiesti 20 mai 2011 te invitam pe 29 si 30 mai 2010, la cel mai popular training al anului 2009 ? ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate?. Programe Sectoriale finantate de Uniunea Europeana. ii. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, p? na la data semnarii Deciziei de finanNare cu APDRP. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare. Inca din 2009, Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului a atras atentia cu privire la faptul ca unele criterii de eligibilitate pentru accesarea fondurilor necesare punerii in practica a proiectelor intocmite de primariile tulcene dezavantajeaza unitatile administrativ- teritoriale tulcene. Aceste servicii pot fi achizitionate pe parcursul proiectului de la una sau mai multe institutii de cercetare respect? nd normele interne de achizitii stabilite prin contractul de finantare ( vezi Anexa 3 a acestui Ghid). pregatirea de campanii de constientizare cu privire la responsabilitatea sociala a intreprinderilor si de programe ce au ca scop transformarea muncii nedeclarate in munca legala. ActivitaNile pe care solicitantul se angajeaza sa le efectueze fonduri europene eveniment in ploiesti 20 mai 2011 prin Planului de afaceri in cadrul fiecarei masuri devin condiNii obligatorii. iv) pepiniere si plantatiile de vita de vie pentru vin ( cu exceptia restructurarii reconversiei plantatiilor de vita de vie) si struguri de masa. Schimb de bune practici ( granturi). Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei. promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 4. 2 Sprijinirea activitatilor de informare si publicitate pentru POS- T. DMI 6. 2. 13. Impreuna cu Masura 123, fonduri europene eveniment in ploiesti 20 mai 2011 doar pentru anul 2008, au fost disponibile doua Scheme de ajutor de stat, XS13 2008 si XS28 2008 avand ca domeniu de activitate industria alimentara si respectiv, industria forestiera.Conditiii Pentru Fonduri Europeneconditiii pentru fonduri europenepentru finantare si conditiii pentru fonduri europene dezvolta proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene. Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport Pentru proiectele de lucrari, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin ? n Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. b) copie a documentului care atesta autorizarea de catre autoritatea competenta pentru efectuarea activitatii de procesare/ incinerare/ coincinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. activitati pentru obtinerea si validarea drepturilor fonduri europene pentru de proprietate industriala ( pentru IMM- uri). Domeniul major de interventie 2. 2 – Investitii pentru infrastructura de CDI Operatiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C- D existente si crearea de noi infrastructuri C- D ( laboratoare, centre de cercetare) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Una dintre masurile de sustinere a activitatilor conditiii pentru fonduri europene antreprenoriale pe care Guvernul se pregateste sa le ia este constituirea unui fond de investitii cu capital de risc, alimentat din conditiii pentru fonduri europene mai multe surse guvernamentale, pentru finantarea IMM- urilor profitabile care au nevoie de lichiditati. In plus, 184 de proiecte se afla in diferite faze de evaluare si selectie sau precontractare, avand . o valoare totala a finantarii de aproximativ 612 milioane de euro, dintre care circa 474 de milioane de euro reprezinta valoarea finantarii nerambursabile. dezvoltare. ar putea avea nevoie o primarie, de exemplu, pentru refacerea unui azil de batrani, si de a identifica sursa de finantare cu 2- 3 ani inainte de elaborarea efectiva a proiectului. Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura ( APIA) Ajutor specific acordat producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate. Evaluarea si selectia proiectului Procesul de evaluare si selectie a cererilor de finantare consta ? n verificarea preliminara a cererii de finantare ( pentru determinarea admisibilitatii cererii de finantare) si evaluarea tehnica si financiara a proiectului. ex: modernizare instalatii, echipamente si instalatii ? nalt tehnologizate, automatizarea sau mecanizarea procesului de fabricatie, introducerea de noi tehnologii de productie) Echipamentele pentru protectia mediului, reciclarea deseurilor, tratarea apelor reziduale se finanteaza numai ? n legatura cu investitiile mentionate anterior. Masura 1. 1 – Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 2 – Incetarea temporara a activitatilor de pescuit
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 3 – Investitii la bordul navelor si selectivitate
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 4 – Pescuitul de coasta la scara redusa.Fonduri Europene Eufonduri europene eu80% – contributia Uniunii Europene. Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Operatiunea c): Investitii in instalatii de desulfurare fonduri europene eu a gazelor de ardere, arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate / retehnologizate Termenul de depunere a cererilor de finantare a fonduri europene pentru expirat. reabilitarea siturilor industriale neutilizate si pregatirea acestora pentru noi activitati si sprijinirea . Pagina ( de la. Aplicatia electronica de ? nregistrare on- line a proiectelor se va deschide pe data de 02. 06. 2011, ora 09. 00. i animale ( materie fonduri europene nerambursabile prima) pentru consum uman i hrana animalelo Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice ? n v? rsta de p? na la 62 de ani ( ne? mpliniNi la data depunerii Cererii de finanNare), care desfa oara activitaNi economice, ? n principal activitaNi agricole i a caror exploataNie agricola: are o dimensiune economica cuprinsa ? ntre 2 i 8 UDE 1
. Schema de ajutor de stat se aplica in perioada 2010- 2013 inclusiv. Operatiunea 2: Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale. Certificatul trebuie sa fie ? nsotit de Anexa privind verificarea eligibilitatii solicitantilor de fonduri externe nerambursabile emisa ? n conformitate cu prevederile Ordinului comun, al ministrului administraTiei si internelor si ministrului finanTelor publice, nr. Acest tip de proiect se finanteaza ? n baza schemei de ajutor de stat pentru cercetare, dezvoltare fonduri europene pentru si inovare aprobata prin Ordinul Ministrului nr. Char daca si anul acesta, inceputul anului scolar a prins unitatile de invatamant intr- o stare precara, doar cinci astfel de unitati au depus accesat fonduri europene. Domeniul major de interventie 5. 2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice Axa prioritara 1: Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – potentiali poli de crestere Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul fonduri europene eu Finantare. ro Domeniul major de interventie 1. 1 – Planuri integrate de dezvoltare urbana. si pentru Siguranta Alimentelor si Ministerul Mediului si Padurilor, pentru efectuarea activitatii de procesare / incinerare / co- incinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. comunitatea locala. Operatiunea – Promovarea brandului turistic national Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Titlul documentului Nr. n cazul ? n care, la verificarea Planului de afaceri, se constata ca nu sunt ? ndeplinite condiNiile minime de acordare a fonduri europene eu sprijinului, beneficiarul nu va mai primi ajutorul pentru urmatorii doi ani, dar nu va returna sumele primite. In plus, 184 de proiecte se afla in diferite faze de evaluare si selectie sau precontractare, avand . o valoare totala a finantarii de aproximativ 612 milioane de euro, dintre care circa 474 de milioane de euro reprezinta valoarea finantarii nerambursabile. transfrontalier, transnational si interregional. Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007- 2013:
- Obiectivul Convergenta: destinat sa grabeasca dezvoltarea economica pentru regiunile ramase in . dezvoltarii oraselor cu potential de crestere economica. Termene limita de obtinere. Cererea initiala anuala, prevazuta la art. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial se afla ? n centrul politicilor ? n domeniu, iar angajatorii vor fi ? ncurajati sa investeasca ? n capitalul uman. crearea unui sistem de monitorizare a politicilor publice legate de antreprenoriat ( acum exista un numar de initiative paralele, unele divergente, unele inutile, altele ineficiente).Fonduri Europene Pentru Abatoarefonduri europene pentru abatoarestrategice). necesare pentru cresterea atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica. Activitatile eligibile sunt. In cazul in care nu aveti paza va recomand sa asigurati plantatia. tips & tricks pentru proiecte de succes. 3. 2. 2. al structurii, metodei si curriculei, a componentelor de educatie antreprenoriala din intreg invatamantul romanesc ( dar si din celelalte zone de educatie si formare antreprenoriala) la un standard european de educatie antreprenoriala. Programul Operational Regional 2007 – 2013 ( REGIO) este unul dintre programele operationale romanesti agreate cu Uniunea Europeana si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a politicilor de dezvoltare regionala. instrumente financiare ( fond de capital de risc, fond de dezvoltare regionala etc. Servicii de ocupare eficiente? ( granturi). Apdrp. ro publica ghidul pentru masura 221 Prima impadurire. Organismele responsabile cu efectuarea platilor catre beneficiari sunt: a) Autoritatea de Certificare si Plata pentru POS Mediu si POS Transport ( plati directe). Cresterea eficientei fonduri europene pentru abatoare energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic, prin promovarea surselor regenerabile de energie. In cadrul acestei linii de finantare se pot dezvolta proiecte pentru urmatoarele Domenii Majore de Interventii ( DMI). Axe prioritare: Axa prioritara 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale fonduri europene pentru abatoare preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua ( FPC). De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat bio- combustibii, ca parte componenta a proiectelor. Investitii in infrastructura de sanatate si sociala care vor contribui la dezvoltarea regionala si locala si cresterea calitatii vietii. Prin proiect trebuie sa realizati crestearea eficientei energetice si economia de energie in cadrul firmei. 2. Pentru judetele Constanta, Tulcea, Braila si Galati vom realiza un studiu privind impactul asupra mediului salbatic, in special asupra pasarilor migratoare, produs de instalatiile eoliene. Punctarea acestui criteriu se va face conform anexei cu indicii de ariditate pe localitati. Modernizarea intreprinderii, inclusiv schimbari in procesul de productie al unui amplasament existent. Domeniul major de interventie 4. 3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare. Pagina ( de la. In 2010 cea mai atractiva masura pentru primariile din mediul rural a fost masura 125 ce urmareste reabilitarea drumurilor de exploatatie agricola. Fondul de Coeziune ( FC): infrastructura mare de transport si mediu. Astfel, Ministerul Finantelor, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Indeplineste rolul de coordonator national al instrumentelor structurale, asigurand dezvoltarea cadrului institutional, legislativ si procedural necesar implementarii acestor fonduri, precum si functionarea coerenta si eficienta a Intregului sistem administrativ. Trebuie sa faceti cumva sa mai facilitati si pe cei saraci. Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. Domeniile pe care puteti aplica in cadrul acestor fonduri europene nerambursabile acopera o gama larga de proiecte din domenii precum. Compania americana Hewlett Packard prin centru sau de consultanta si servitii IT denumit Global eBusiness Operation Centre ( GeBOC) isi va instrui un numar de 1000 de angajati prin proiect aprobat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cofinantat din Fondul Social European si bugetul fonduri europene pentru abatoare de stat si bugetul propriul al HP. inovare si economia cunoasterii: consolidarea capacitatilor regionale In materie de cercetare si dezvoltare tehnologica, stimularea inovarii si a spiritului antreprenorial si dezvoltarea ingineriei financiare, In special pentru Intreprinderile legate de economia cunoasterii. 1. 1. 2. Masura 312 ? ? Sprijin pentru crearea fonduri europene pentru abatoare si dezvoltarea de micro- intreprinderi? se incadreaza in Axa III ? ? Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale? a Programului National de Dezvoltare Rurala ( PNDR) si are ca obiectiv general dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non- agricole, in fonduri europene pentru scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.Ro 27708476 Ong Accesare Fonduri Europenero 27708476 ong accesare fonduri europeneColegiul Comisarilor a revizuit vineri, prin procedura scrisa, decizia 1. 417 din 2007, prelungind cu trei luni perioada in care Romania poate contracta fonduri prin Facilitatea Schengen, au explicat sursele citate. mbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si ? ngrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de masuri fonduri europene inactivitate. organizaNii de ? mbunataNiri funciare constituite conform Legii nr. 138/ 2004, cu modificarile i completarile ulterioare. Bulgaria reusise sa absoarba pana la acel moment numai 33% din fonduri, iar Romania aproximativ 50%. n cazul proiectelor cu valoarea totala mai mare sau egala cu 50. 000. 000 EUR ( proiecte majore) aprobarea se realizeaza de AMPOST, ? nsa, pe baza unei decizii ? n acest sens a Comisiei Europene, conform art. 39- 41 din Regulamentul general 1083/ 2006. transport, mediu, energie, fonduri europene pentru educatie, sanatate, turism, cercetare- dezvoltare, cooperare teritoriala. Operatiunea 4: Sustinerea implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
– data lansare estimativa: februarie 2011 ro 27708476 ong accesare fonduri europene Domeniul major de interventie 3. 3. Persoanele fizice autorizate ? n condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. 1078/ 2008, cu modificarile i ro 27708476 ong accesare fonduri europene completarile ulterioare. Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60% – contribuNie privata. Domeniul major de interventie 4. 2 – Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ” verde” Operatiunea : Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice, prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei, a resurselor hidroenergetice ( in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW), solare, eoliene, a biocombustibilului, a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Termenul de depunere a fonduri europene pentru cererilor de finantare a expirat. Evaluarea Romaniei pentru aderarea la Schengen a inceput in 2009 si va dura doi ani
, timp in care sunt ro 27708476 ong accesare fonduri europene planificate sapte vizite una pentru fiecare domeniu al acquis- ului Schengen: cooperare politieneasca, protectia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre si SIS/ SIRENE ( Sistemul Informatic Schengen). Fondul Social European ( FSE): educatie si formare profesionala, adaptabilitatea fortei de munca si a intreprinderilor, incluziunea sociala, cresterea eficientei administrative. Dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului se verifica respectarea cerintelor minime din Planul de afaceri depus initial la solicitarea sprijinului. Nota*: proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin ? n lucru la momentul depunerii cererii de finantre) Pentru proiectele de studii, asistenta ? n supervizare si similare conditia minima pentru depunerea cererii de finantare este reprezentata de existenta documentatiei de atribuire. Nota*: stadiul achizitiei terenurilor necesare investitiei, proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin ? n lucru ro 27708476 ong accesare fonduri europene la momentul depunerii cererii de finantare) Pentru proiectele de achizitii, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin ? n Consiliul tehnico- economic al beneficiarului, Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene (), Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. dezvoltarii oraselor cu potential de crestere economica.Accesarea De Fonduri Europene Pentru ApiculturaTermene limita de obtinere Pentru anul 2010, cererea initiala anuala se depune in termen de 30 de zile de la data publicarii numarului de inregistrare al cererii de exceptare pe site- ul DG Agri, respectiv in 30 de zile de la data de 13 octombrie 2010. d) lista producatorilor agricoli carora le presteaza servicii de . colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat. granturi). 184 de proiecte in valoare publica de 80, 32 milioane de euro pentru Schema XS13 2008 si 137 de proiecte in valoare publica de 59, 64 de milioane de euro pentru Schema XS28 2008. Comisia negociaza si aproba programele de dezvoltare propuse de catre statele membre si aloca creditele. Se modifica si perioada de control la fata locului, respectiv pana la data de 15 noiembrie 2010. societatea comerciala sa aiba minim doi ani de functionare. sa nu fie in procedura de insolventa sa prezinte garantii colaterale de pana la 40%, celelalte de 80% fiind asigurate prin garantii de stat sa nu fie in dificultate conform directivelor europene. accesul pe noi piete. Pentru udarea pomilor nu este necesara forarea la 200 de m. Axa 3 din cadrul Programului Operational Regional se adreseaza tuturor beneficiarilor ce doresc sa implementeze un accesarea de fonduri europene pentru apicultura proiect in cadrul serviciilor sociale. culturale. 1. 1. 2. Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni. In domeniul serviciilor sau in domeniul de productie?. In aceste conditii, banii alocati DMI 4. 2 nu pot fi cheltuiti in timp util, in timp ce pentru celelalte domenii de interventie exista cereri de finantare care depasesc valoarea alocata respectivului tip de operatiuni. ar putea avea nevoie o primarie, de exemplu, pentru refacerea unui azil de batrani, si de a identifica accesarea de fonduri europene pentru apicultura sursa de finantare cu 2- 3 ani inainte de elaborarea efectiva a proiectului. Achizitionarea sau achizitionarea in leasing de noi mijloace de transport specializate8, necesare activitatii de productie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. 2. 1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al deseurilor si extinderea infrastructurii de management al deseurilor. 324 2003 cu modificarile si completarile ulterioare. Beneficiari eligibili. sunt autorizati de catre autoritatea competenta, respectv Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara. A3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale
( POR) Programul operational Regional Axa Prioritara 3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale. Cresterea suprafetei de padure cu rol de protectie a apei, solurilor, a padurilor cu rol de protectie impotriva factorilor naturali si antropici daunatori, precum si de asigurare a functiilor recreative, pe baza rolului multifunctional al acesteia. Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol. Studiul de fezabilitate trebuie sa mentioneze suprafata de teren deservita, si agentul economic altfel nu se vor puncta, de asemenea mentionarea lor in Hotararea de Consiliul Local privind instrumentarea proiectului. accesarea de fonduri europene pentru apicultura Intervine marele necunoscut pentru ca eu pot propune orice solutie, obtin toate avizele si acordurile iar in ultima clipa ISC- ul sa- mi dea aviz nefavorabil. Nu sunt acceptate Cereri de finanNare completate de mana. ISD sunt fonduri europene pentru atrase, de obicei, In regiunile mai dezvoltate, ceea ce conduce la cresterea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni. 1. 4. 1. realizarea unei analize cost- beneficiu. Intr- un interviu acordat astazi pentru Adevarul Europa astazi, comisarul european pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala, Dacian Ciolos a subliniat din nou necesitatea realizarii de catre Guvernul Romaniei a unei strategii pentru agricultura si dezvoltare rurala care sa fie asumata politic de catre toate partidele, nu doar de catre puterea de la acel moment.Catalogul Fonduri Europenecatalogul fonduri europeneAu expirat termenele de depunere pentru regiunile: Sud Muntenia, Nord- Vest, Vest. sau
? Intreprinderea familiala – Guliver” din loc. b) copie a documentului care atesta autorizarea de catre autoritatea competenta pentru efectuarea activitatii de procesare incinerare coincinerare a subproduselor de origine animala care nu sunt destinate consumului uman. Pentru utilizarea acestui program, va rugam sa accesati link- ul unde veti gasi informatiile necesare utilizarii acestuia. Verifica datele de lansare a fiecarei masuri in 2011 pe site- ul Finantare. ro Masura 312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi
- data lansare estimativa: 2- 31 mai 2011 Masura 313 – Incurajarea activitatilor turistice
- data lansare estimativa: 1- 31 martie si 1- 30 septembrie 2011 Masura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea servicilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale
- data lansare estimativa: martie 2011 ( provizoriu) Axa LEADER Masura 4. 1 – Implementarea strategiilor de dezvoltare catalogul fonduri europene locala
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 21 – Implementarea proiectelor de cooperare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 4. 31 – Functionarea Grupurilor de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului Sub- masura 431- 1. 200/ 2005, a fost constituita Autoritatea de Audit, sub forma unui organism independent asociat Curtii fonduri europene pentru de Conturi a Romaniei, avand responsabilitatea realizarii auditului de sistem, verificarii catalogul fonduri europene operatiunilor pe baza de esantion precum si pentru auditul final al fondurilor ISPA si PHARE si, In viitor, al instrumentelor structurale. Evaluare finala a managementului de proiect Un serviciu de consultanta presupune scrierea si implementarea acestor proiecte cu finantare europeana din urmatoarele domenii. Domeniul major de interventie 3. 4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea . Teritoriul comunei se afla in bazinul hidrografic Siret. Mediul rural ? oportunitati de ocupare ( strategice). Este despre comunitatea in care traim si cum putem rezolva impreuna unele dintre problemele cu care ne confruntam fiecare dintre noi. Principala sa activitate este legata de vanzare unor produse cu sau fara diamant precum. Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres. Domeniul major de interventie 3. 2 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Vor avea prioritate proiectele. Crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala ( servicii de croitorie, frizerie, cizmarie, dar si cele care asigura conectarea si difuzarea Internetului, mecanizarea, transportul). Se vor sprijini actiunile de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile ( femeile, minoritatile etnice, persoanele cu dizabilitati) care sunt categorii dezavantajate pe piata fortei de munca, astfel acestea sa beneficieze de noile oportunitati de angajare care vor fi create. pregatirea santierelor pentru explorari miniere. Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management. Ca stat membru al UE, Romania beneficiaza catalogul fonduri europene de fonduri pentru modernizarea administratiei si institutiilor publice, pentru reabilitarea drumurilor, restaurarea monumentelor istorice sau constructia unor obiective turistice. De ani buni, Guvernul ne- a invatat, catalogul fonduri europene mai bine zis ne- a obisnuit cu subventiile si asa ne- a subjugat, acum nemaifiind in stare sa supravietuim fara ele. extinderea si modernizarea retelelor de transport, distributie si furnizare a energiei electrice,. MCSI. Cererea pentru prima plata intermediara trebuie introdusa In termen de 24 de luni de la plata primei transe de prefinantare de catre Comisie ( In caz contrar, statul membru trebuie sa ramburseze aceasta prefinantare).Fondul European Pentru Pescuitfondul european pentru pescuitData si ora ? nceperii Ghidul solicitantului este publicat ? n data de 2 noiembrie 2009. Organizatie de cercetare ? nseamna o entitate, precum o universitate sau un institut de cercetare, indiferent de statutul sau juridic sau de modul sau de finantare, al carei scop principal este de a realiza cercetare fundamentala, cercetare industriala sau dezvoltare experimentala si de a- si face cunoscute rezultatele prin predare, publicare sau transfer de tehnologie. Si asta pentru ca nu putem avea doar proiecte pentru dezvoltarea urbana. Sprijinul acordat prin acesta masura se aplica la nivel naNional. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro. Masura 1. 1 – Incetarea permanenta a activitatilor de pescuit
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 2 – Incetarea temporara a activitatilor de pescuit
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 3 – Investitii la bordul navelor si selectivitate
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. fondul european pentru pescuit 4 – Pescuitul de coasta la scara redusa. Intensitatea interventiei publice pentru activitatile de cercetare- dezvoltare, ca procent din cheltuielile eligibile, reprezinta:

- 50% pentru cercetarea industriala. Elementele de baza ? n selectia proiectelor sunt reprezentate de Criteriile de selectie aprobate de Comitetul de Monitorizare a POS Transport. Este considerata ? ntreprindere orice entitate care desfasoara o activitate economica, indiferent de forma juridica a acesteia. Altfel, exista pe? ricolul sa ajungem iarasi la o birocratie tipic guvernamentala/ comunita? ra a alocarii acestor investitii, care nu va tine seama de potentialul, randamentul si riscul lor, ci doar de o ? grila?. furnizorii de retele de comunicatii electronice. Modificarea modelului standard ( eliminarea, renumerotarea secNiunilor, anexarea documentelor suport ? n alta ordine dec? t cea specificata etc. Masura 112 – Instalarea tinerilor fermieri – data lansare estimativa: 1- 29 iulie si 3- 31 octombrie fonduri europene pentru 2011. agenti economici. pentru finantare si dezvolta proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene. comunitatea locala. competitivitatea si atractivitatea regiunilor, precum si capacitatea de ocupare a fortei de munca . Data limita:

- Proiectele se depun in perioada 01 – 30 iunie 2011 Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala ( FEADR) Masura 141 ? Sprijinirea fermelor agricole de semi – subzistenta” Axa I – ? Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol si forestier” Finantarea micro? ntreprinderilor are ca scop sprijinirea continuarii procesului de restructurare si redresare economica fondul european pentru pescuit a zonelor aflate ? n declin, ? ndeosebi a oraselor mici si mijlocii, ? ntruc? t acestea creeaza locuri de munca si au flexibilitatea necesara sa se adapteze cerintelor unei economii de piata dinamice. Obiectivele operaNionale se refera la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare ? n perioada de restructurare a fermelor de semi- subzistenNa pentru o mai buna utilizare a resurselor umane i a factorilor de producNie, prin: . Documentele necesare ? ntocmirii proiectului pentru masura 121 vor fi preluate de pe site- ul www. apdrp. ro. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, Sud- Vest Oltenia, Sud- Est a expirat. PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL ? CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE” Axa prioritara 2 – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare Domeniul major de interventie 2. 1. o 10% – pentru investiNiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, ? n zone cu handicap natural i ? n arii naturale protejate ? ncadrate ? n reNeaua Natura 2000 ( conform Regulamentului CE nr. 1698/ 2005, art. IMPORTANT! In cazul cladirilor si echipamentelor, acestea trebuie sa faca parte integranta si . inseparabila din rezultatul operatiunii. crearea unui sistem de monitorizare a politicilor publice legate de antreprenoriat ( acum exista un fondul european pentru pescuit numar de initiative paralele, unele divergente, unele inutile, altele ineficiente).Fonduri Europene PentruRezultate pentru proiectele depuse masura 313. Data limita: Proiectele se vor putea depune pana la epuizarea bugetului alocat. Pescuit. In cazul in care se doreste modernizarea unei activitati existente prin achizitia de echipamente pentru producerea de energie regenerabila se va avea in vedere ca activitatile desfasurate sa se regaseasca in Anexa 9 la Ghidul Solicitantului. Raporteaza in mod regulat ( lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii. in cazul in care, la verificarea Planului de afaceri, se constata ca nu sunt indeplinite condiNiile minime fonduri europene pentru de acordare a sprijinului, beneficiarul nu va mai primi ajutorul pentru urmatorii doi ani, dar nu va returna sumele primite. Precizez ca Ocna Sibiului ( statiune balneoclimaterica) este intr- un plin proces de renovare ? tot din finantari europene. in acest sens, se vor furniza numai informaNiile necesare i relevante, care vor preciza modul fonduri europene pentru in care va fi atins scopul proiectului, avantajele ce vor rezulta din implementarea acestuia i in ce masura proiectul contribuie la realizarea obiectivelor programulu Obiectivele specifice ale masurii se refera la:

- Cresterea volumului productiei destinate comercializarii pentru ca fermele de semi- subzistenta sa devina viabile economic. Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare. Construirea si sau modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola la nivel de ferma, incluzand investitiile pentru respectarea standardelor comunitare si pe cele pentru protectia mediului si depozitarea ingrasamintelor. Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura. Este aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei. 31 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). 43- 36 din Regulamentul Comisiei nr. dezvoltarii infrastructurii turistice si a initiativelor antreprenoriale din domeniu, sprijinirea . 1). Comitetul de evaluare a proiectelor POST va fi orientativ compus din 7- 9 membrii, structurati astfel: 1 membru din cadrul AMPOST- Directia monitorizare. CINE poate obtine finantare:. Proiectul va fi finantat din fonduri structurale pe Axa III ? Reabilitarea modernizarea dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua?, suma nerambursabila din partea Uniunii Europene fiind 10. 800. 000 de lei, iar valoarea totala a proiectului de 13. 000. 000 de lei. Domeniile in care se vor implementa aceste masuri pentru proectele cu finantare europenea . Acest Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. are varsta sub 40 de ani si se instaleaza pentru prima data in exploatatia agricola ca si conducator ( sef) al acesteia. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. Urmatoarele tipuri de activitati vor fi considerate eligibile. In cererea de finantare devizul totalizator are erori de calcul, cineva s- a grabit cu aceste formule si dupa ce introduc toate sumele din devizul general imi trece totalul de 2 ori suma devizului, suma fonduri europene pentru totala e trecuta fonduri europene pentru si la cheltuieli eligibile si neeligibile .Page 1 of 27123456»1020...Last »