Tag Archives: fonduri europene pentru

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Legumicultura

In acest context, sunt avute in vedere actiuni orizontale care vizeaza capacitatea administrativa a tuturor programelor operationale si actiuni specifice pentru POAT, PO IM si PO Competitivitate. cooperare politieneasca, protectia datelor personale, vize, frontiere maritime, frontiere aeriene, frontiere terestre si SIS SIRENE ( Sistemul Informatic Schengen). 2. 1. Investitii productive in acvacultura ? APEL DESCHIS. Bulgaria reusise sa absoarba pana la acel moment numai 33% din fonduri, iar Romania aproximativ 50%. POS Dezvoltarea Resurselor Umane. Cabinete medicale. se incadreaza in Axa II ? Depunerea proiectelor pentru masura 112 se va face la fonduri europene nerambursabile pentru legumicultura sediile OJPDRP in intervalul orar 09. 00? 14. 00. garantii de stat, Fondul national de garantare, pentru maximum 80% din valoarea creditului, garanteaza creditul pe care il ia o intreprindere mica si mijlocie, dar garantia nu poate sa depaseasca 100. 000 de lei. Imbunatatirea guvernantei si managementul institutiilor de invatam? nt superior, in scopul de a imbunatati calitatea metodelor de predare in invatam? ntul superior, precum si dezvoltarea si utilizarea de tehnologii inovative, inclusiv resurse educationale deschise, inclusiv oportunitati dezvoltare a competentelor cadrelor didactice si cercetatorilor. Dezvoltarea e- economiei Operatiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
– data lansare estimativa: ianuarie 2011 Operatiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri
– data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatic Domeniul major de interventie 4. 1 – Energie eficienta si durabila ( imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic) Operatiunea a): Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul Axa prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate Domeniul major de interventie 2. 1 – CD in parteneriat intre universitati institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi, in vederea fonduri europene nerambursabile pentru legumicultura obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat fonduri europene pentru intre universitati institutii de cercetare si intreprinderi Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Pescuitul in apele interioare. Este aplicabil tuturor celor opt regiuni de dezvoltare ale Romaniei. Achizitionarea de bunuri intangibile, cum ar fi software, brevete, licente, know- how sau solutii tehnice nebrevetate. Scopul acestei linii de finantare. Masura 122 – Imbunatatirea valorii economice a padurii – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 123 – Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere. Trendul pozitiv al participarii la educatia prescolara din ultimii ani poate fi consolidat si depasit in urmatoarea perioada at? t prin reducerea decalajelor pe medii de rezidenta, c? t si prin imbunatatirea calitatii acestui sistem prin implementarea unor programe inovative care sa asigure o o pregatire adecvata pentru integrarea copiilor in scoala. Servicii de fonduri europene nerambursabile pentru legumicultura ocupare eficiente? ( granturi). 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22. Fondul de Coeziune ( FC). Pentru proiectele de tip 1, parteneriatul se stabileste obligatoriu cu o organizatie de cercetare, care va fi mentionata in cererea de finantare. Cele 4 recomandari in domeniul ocuparii sunt. info. ro- ua- md@ mdrt. ro pana la data de 18 iulie 2011. o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control). 1 IUNIE ? Coeficientii de cofinantare au fost modificati.

Activitati Eligibile Fonduri Europene 2014

este situata pe teritoriul Narii. si Fondului de Coeziune necesita o cofinantare nationala estimata la 5, 53 mld Euro, constituita atat din surse publice ( 77% din totalul cofinantarii), cat si din surse private ( 23%). Achizitionarea sau achizitionarea in leasing7 de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. De aceea, colaborari de genul celei dintre autoritatile din Murighiol si Mahmudia este un exemplu pozitiv. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. Descrierea programelor de finantare pentru tipul de afacere selectat 2. 5 milioane de euro, OTP Bank ? Ajutorul Comunitar nu poate Inlocui cheltuieli structurale publice sau altele echivalente ale Statelor Membre. activitati eligibile fonduri europene 2014 Realizarea coeziunii teritoriale se va sprijini pe cadrul strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul strategic de dezvoltare spatiala si integrare In structurile spatiale europene 2007? 2025. 2. 1. Planul National Strategic pentru perioada 2007- 2013 este conform cu Politica Comuna de Pescuit si cu politica de guvernare a Rom? niei pentru dezvoltarea acestui sector. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 5 – Compensatii socio- economice pentru managementul flotei comunitare
- verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2. Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale. 5. 2. 1. 2. 2. Reducerea eroziunii costiere. Pentru ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? 1. 4. 3. Diversificarea catre noi specii si productia de specii cu perspective comerciale bune. Urmatoarele tipuri de activitati vor fi considerate eligibile. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. Mi se impune modernizarea numai drumurilor trecute in activitati eligibile fonduri europene 2014 inventarul public drept DE ( durmuri de exploatare), iar conform legislatie romane nu exista nici un normativ pentru modernizarea acestor drumuri. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile de dezvoltare NordVest, Centru, Vest, Sud- Vest Oltenia, Sud- Est a expirat. Societate in comandita pe actiuni ? Comisia Europeana va adopta cadrul strategic comun ( CSC), document care va transpune obiectivele UE in actiuni- cheie de utilizare a fondurilor comunitare si va orienta strategic procesul de programare la nivelul statelor activitati eligibile fonduri europene 2014 membre, facilit? nd coordonarea sectoriala si teritoriala a interventiilor, precum si coordonarea cu celelalte politici si instrumente relevante ale UE. jud. Ce sunt cheltuielile eligibile? Ofera indrumare potentialilor solicitanti in elaborarea proiectelor; Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire; Participa la pregatirea Apelurilor pentru propuneri de proiecte; Lanseaza procesul de depunere de catre solicitanti a cererilor de finantare, in functie de calendarul stabilit de AM POR; Primesc si inregistreaza solicitarile de finantare, conform procedurii relevante; Analizeaza conformitatea administrativa si eligibilitatea cererilor de finantare, potrivit criteriilor stabilite de activitati eligibile fonduri europene 2014 Autoritatea de Management POR si aprobate de Comitetul de Monitorizare POR; Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica; Raporteaza in mod regulat ( lunar) catre Autoritatea de Management POR cu privire la rezultatul procesului de evaluare ( numarul solicitarilor de finantare primite, numarul celor acceptate, numarul celor respinse dupa verificarea eligibilitatii; Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti; Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de fonduri europene pentru proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere; Verifica proiectele la fata locului; Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante; Monitorizeaza implementarea proiectelor aprobate, prezinta AM POR rapoarte tehnice de progres; Primesc cererile de plata de la beneficiari si verifica exactitatea si corectitudinea cheltuielilor effectuate; Intreprind masurile necesare in caz de frauda, iregularitati sau corectii financiare, conform celor stabilite cu Autoritatea de Management; Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante; Transmit AM POR cererile de plata verificate; Contribuie la rapoartele de evaluare POR, Raportul Anual de Implementare si Raportul Final de Implementare; Actualizeaza datele financiare si statistice la nivelul proiectelor.

Fonduri Europene Pentru Activitati Culturale

O descriere a aceste linii de finantare aveti aici. ca acordul cu FMI, Comisia Europeana si Banca Mondiala a fost extrem de benefic pentru Romania. Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse pentru structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica ( restaurante) trebuie sa fie similare cu nivelul de confort si calitatea serviciilor oferite de structurile de primire turistice cu functiuni de cazare, iar acestea trebuie sa aiba acelasi proprietar. In cazul in care drumul deserveste o unitate economica ce nu trebuie sa fie pozitionata exact in drumul propus spre modernizare se vor acorda 5 puncte. Comisia Europeana realizeaza repartizari indicative anuale pe state membre, In special In functie de criteriile urmatoare. 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 2 – Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice. Investitiile In infrastructura de mediu vor contribui la Imbunatatirea sistemelor de management al apei potabile si a deseurilor fonduri europene pentru activitati culturale menajere la standarde europene. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fizica. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice in varsta de pana la 62 de ani ( neimpliniti la data depunerii Cererii de finantare), care desfasoara activitati economice, in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. Cele mai finantate investitii au fost in domeniile precum agricultura ( in special masurile destinate prin FEADR apdrp. ro). Centre Urbane – cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. In al doilea r? nd, scopul principal al planului consta in definirea proiectelor si politicilor care vor avea un impact la nivel national si la nivelul coridoarelor europene. Infrastructura de baza ? fonduri europene pentru activitati culturale costurile generate de studiul de fezabilitate sau . consultanta din fonduri proprii, pe care administratiilor locale nu le au?, considera Diana Gradinaru, director general al firmei de consultanta Hermes Finance. Operationalizarea noului program Erasmus pentru Tineri Intreprinzatori. 155/ 2008. Actiunile vor viza coridoarele si polii de dezvoltare existenti sau emergenti si vor crea conditiile necesare dezvoltarii integrate, stabilind conexiunile cu retelele regionale, nationale si trans- europene. Proiectul initiat de Ministerul Agriculturii prevede fonduri europene pentru activitati culturale ca este interzisa acordarea unui avans catre un beneficiar POP care a beneficiat anterior de avans si pe care nu l- a justificat sau de la care nu a fost recuperat in termenele stabilite de regulamentele europene aplicabile. c. Masura 312 ? Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? Lansare preconizata. simplificarea procesului de implementare si un mai bun management al fonduri europene pentru fondurilor. 23. 05 ? incepand cu anul 2011 pentru beneficiarii masurii 141 care i i propun sa realizeze investiNii prin masura 121, a fost aprobata o alocarea financiara distincta din masura 121 – Modernizarea exploataNiilor agricole. Fii activ pe piata muncii. Este extrem de important de subliniat legatura Intre CSNR si Programele Operationale ( PO). Fonduri europene pentru restaurante. Construirea si sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilitati si racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Sinteza formelor de sprijin financiar comunitar.

Fonduri Nerambursabile Pentru Ferme De Vaci

Se vor simplifica regulile privind rambursarea proiectelor FSE, in special pentru beneficiarii mai mici, care constituie cel putin 50 % dintre destinatarii finantarii FSE ? ONG- urile, intreprinderile mici si mijlocii si altii. Politica de coeziune economica si sociala a Uniunii Europene este, Inainte de toate, o politica a solidaritatii. Dezvoltarea infrastructurii de baza la standarde europene ? investitiile In infrastructura vor Imbunatati calitatea retelelor rutiere si feroviare, precum si a navigatiei pe Dunare ( axele prioritare TEN- T nr. Comuna Mircesti este una dintre cele mai active comune din judetul Iasi, si locul unde se afla Casa Memoriala Vasile Alecsandrii. El nu face referire la Programul National de Dezvoltare Rurala sau la Planul National Strategic care reflecta direct cererile Comisiei Europene si se refera la posibilitatea folosirii fondurilor disponibile in aceste domenii. Se vor sprijini actiunile de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile ( femeile, minoritatile etnice, persoanele cu dizabilitati) care sunt categorii dezavantajate pe piata fortei de munca, astfel acestea sa beneficieze de noile oportunitati de angajare care vor fi create. Ministerul Transporturilor si- a propus ca pana la finele acestui an sa majoreze rata absorbtiei fondurilor europene de la 1% la 20%, ca urmare a demararii proiectelor de constructie a autostrazilor de pe coridorul IV paneuropean. Un sfat pe zi ? Agricultura fonduri nerambursabile pentru ferme de vaci pe bani din fonduri europene neramburabile. Fondul European de Dezvoltare Regionala ( European Regional Development Fund – ERDF) a fost infiintat in 1975 si a devenit principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii. data lansare estimativa: 1- 31 martie 2011 Masura 125 – Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea fonduri nerambursabile pentru ferme de vaci fonduri nerambursabile pentru ferme de vaci agriculturii si . Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si fonduri europene pentru realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. In cadrul operatiunii 3. 1. 1. la sediul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord ? Un alt proiect care ar trebui sa faciliteze accesul turistilor este cel care va permite reabilitarea si modernizarea infrastructurii rutiere in statiunea balneara Amara. IMM- urile. Apelul la actiune survine dupa ce membrii Comisiei pentru dezvoltare regionala a Parlamentului European au adoptat o serie de rapoarte care, in principiu, convin asupra unei reforme radicale a politicii regionale. Numai cinci sunt norocoase De asemenea, autoritatile pot obtine finantari si pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea cu echipamente a spitalelor, scolilor sau a centrelor pentru persoane varstnice. Noua strategie se concentreaza asupra urmatoarelor domenii- cheie. Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul Axa prioritara 2. In luna martie 2010, Comisia Europeana a lansat o noua strategie – ? Europa 2020 ? O strategie europeana pentru fonduri nerambursabile pentru ferme de vaci crestere inteligenta, durabila si favorabila incluziunii?, care incorporeaza, in chiar titlul sau, trinomul de prioritati ale strategiei in acest deceniu. Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata in paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale proiectului. Pentru proiectele mixte, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport vor fi cele aferente actvitatii cu ponderea cea mai mare in valoarea proiectului ( Ex: daca este un proiect care prevede atat achizitii de echipamente, cat si lucrari de constructie se vor aplica conditiile minime aferente proiectelor de lucrari, daca lucrarile au ponderea cea mai mare, sau viceversa conditiile minime aferente proiectelor de achizitii, in cazul in care achizitiile prezinta cea mai mare pondere).

Fonduri Europene Agricultura Nerambursabile 2014

Si atunci, in conditiile astea, va exista posibilitatea si pentru Romania sa nu plateasca subventiile celor care nu lucreaza terenul. 5. 1. Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate. Pe intreaga perioada a procesului de evaluare si aprobare fonduri europene pentru a cererii de finantare, solicitantul poate cere in scris AMPOST informatii privind stadiul procesului, AMPOST avand obligatia de a raspunde solicitarii in maximum 5 zile lucratoare. Absortia din fondurile pentru dezvoltare rurala este de 24% conform APDRP. RO Agentia de Plati pentru dezvoltare Rurala si Pescuit, care a contractat pana in acest moment 27. 916 de proiecte cu o valoare de peste 3, 7 miliarde de euro. In al doilea r? nd, scopul principal al planului consta in definirea proiectelor si politicilor care vor avea un impact la nivel national si la nivelul coridoarelor europene. Pentru o viata mai buna? Axa prioritara 4. Programul Operational pentru Pescuit. Continua sa te califici. dezvoltarea structurii de sprijinire de fonduri europene agricultura nerambursabile 2014 afaceri ( parcuri industriale, logistice, de afaceri, etc). Promovarea dezvoltarii teritoriale echilibrate ? scopul este stoparea si, eventual, inversarea tendintei de accentuare a disparitatilor de dezvoltare prin sprijinirea si promovarea unei dezvoltari economice si sociale echilibrate a Regiunilor. In domeniul serviciilor sau in domeniul de productie?. Sotul meu practica zborul cu parapanta ? atat la liber cat si motorizat si fonduri europene agricultura nerambursabile 2014 m- ar interesa daca este posibila achizitionarea unui aparat de zbor. Autoritatile bulgare au anuntat inca din octombrie ca Romania si Bulgaria vor incerca sa faca lobby printre statele membre UE pentru a obtine extinderea cu cateva luni a datei- limita pana la care cele doua tari trebuie sa absoarba fondurile acordate pentru aderarea la spatiul Schengen. Fondurile totale alocate Masurii 125 prin FEADR sunt de 483. 246. 816 Euro din care suma de 7. 169. 427 Euro cheltuiala publica ( 5. 735. 542 Euro FEADR) reprezinta alocarea financiara pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economica ( PERE) pentru proiectele care vizeaza noile obiective, din care. 44 16 aprilie 2008) 3. 6. Calitate in serviciile de ocupare? Drumul fonduri europene agricultura nerambursabile 2014 trebuie sa reprezinte o ruta ocolitoare dintr- un drum Judetean DJ sau National DN. stabilirea si elaborarea cooperarii transnationale, inclusiv cooperarea bilaterala Intre regiunile maritime. 9. Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. Acest program este finantat din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene ? Cum sa realizezi o cerere de finantare si un studiu de fezabilitate. Axa prioritara 3: Imbunatatirea infrastructurii sociale Verifica fisele de program pe site- ul Finantare. ro Domeniul major de interventie 3. 1 – Reabilitarea, modernizarea si echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala. calitatea slaba si ineficienta serviciilor de furnizare a apei potabile, canalizare si de management al deseurilor, precum si a sistemului de transport rutier, feroviar, aerian si naval, ca si lipsa inter- conectivitatii, constituie frane In calea dezvoltarii. b) Investitii in activitati recreationale. Investitii necorporale ( software, patente, licente etc. Acte necesare. Prin Masura 121 ,, Modernizarea exploatatiilor agricole? iunie 2011). cresterea calitatii serviciilor turistice. Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati. Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR). Fonduri europene pentru eficienta energetica ( intreprinderi). 15 1990, cu modificarile si completarile ulterioare). AGENTIA DE PLATI PENTRU DEZVOLTARE RURALA SI PESCUIT a deschis astazi linia de finantare pentru microinterprinderile din mediu rural. Proiectul va indeplini urmatoarele actiuni. Cel de al 3- lea pas consta in primirea materialelor informative, date despre eligibilitatea investitiei preconizate precum si documentatia detaliata despre modul in care trebuie intocmit proiectul. 40% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile daca reprezentati o microintreprindere, intreprindere mica sau intreprindere mijlocie. Intrarea in vigoare a Codului de Bune Practici pentru Achizitii Publice.

Fonduri Europene Plantatie De Zmeura

Intreprinderi individuale ( infiintate in baza OUG nr. MCSI. cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile sunt in valoare de 7. 000 Euro. 6. 2. in cazul proiectelor cu valoarea totala mai mica de 50. 000. 000 EUR aprobarea se realizeaza de catre AMPOST pe baza Raportului de evaluare emis in acest sens de catre Comitetul de evaluare. Proiecte pentru cai de acces cu rol multiplu
- a) acces la alti agenti economici Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si obiectivele agentilor economici deservite de investitie sunt mentionate in HCL. pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania. Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se pare ca s- au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte. Construirea, modernizarea si dotarea centrelor locale de informare in scopul promovarii, prezentarii si vizitarii turistice. D. iv. Sunt in discutii pentru o suprafata de teren de circa 8 hectare, in Oltenia, la circa 600 m distanta de casa parinteasca a socrului meu. Romania asteapta avizul Comisiei Europene pentru aprobarea realocarii banilor de pe programele operationale pentru a pute creste rata absoritiei din fondurile europene. Dupa analiza cererii( lor) de finantare, Comitetul de evaluare va elabora un Raport de evaluare prin care va propune conducerii AMPOST, aprobarea sau respingerea cererii( lor). Proiectul fonduri europene pentru de buget pe 2015 reprezinta 1% din VNB- ul ansamblului statelor membre si reuseste sa tina seama de problemele importante actuale si viitoare, precum criza din Ucraina sau nevoia de a consolida securitatea energetica a UE prin reorientarea resurselor sale precare. Instruirea angajatilor cu fonduri europene plantatie de zmeura fonduri europene nerambursabile ? b) Unitatile de Plata Infiintate In cadrul ministerelor In care functioneaza Autoritatile de Management ( plati indirecte). Dr. Incheie contracte de finantare cu beneficiarii si le transmit AM POR pentru semnare, conform procedurii relevante. membra South Eastern European Legal Network
? Europa 2020? SAPTAMANA EUROPEANA a IMM- urilor. pana la. imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii de urgenta. coeziunii economice si sociale. Distributia fondurilor se realizeaza pe axele prioritare ale Programului Operational Regional. Sistem integrat de management al deseurilor solide in judetul Olt? Actiunile avute in vedere in cadrul proiectului ? Femei 2010? pentru a asigura indeplinirea obiectivului fonduri europene plantatie de zmeura specificat mai sus constau in. dezvoltarea de curriculum educational, inclusiv utilizarea TIC, promovarea creativitatii si combaterea stereotipurilor in educatie si formare. individual i independent, ca persoane fonduri europene plantatie de zmeura fizice autorizate. Beneficiari Schema de ajutor se adreseaza producatorilor agricoli, persoane juridice si sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale . 36 1991). d) Scrisoare de confort ( certificat de confirmare de fonduri) cu o valabilitate de 120 zile de la data emiterii ( anexa la Declaratia de cofinantare). Actiunile Comunitare trebuie realizate printr- o stransa consultare Intre Comisie si Statele Membre, Impreuna cu autoritati si organisme numite de Statele Membre, cum ar fi autoritati regionale si locale, parteneri economici si sociali. Contributia in natura va fi luata in calculul bugetului total al proiectului, dar valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula ca diferenta intre totalul proiectului din care se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributiile in natura. Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori. Municipalitatea nemteana se claseaza in prezent pe locul al I in regiunea Nord- Est intre judetele care au atras cei mai multi bani europeni in fonduri europene plantatie de zmeura urma proiectelor intocmite.

Fonduri Europene Pentru Sali De Sport

214 ? PlaNi de Agro- mediu”. Masura 1. 1 – Incetarea permanenta a fonduri europene pentru sali de sport activitatilor de pescuit
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 2 – Incetarea temporara a activitatilor de pescuit
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 3 – Investitii la bordul navelor si selectivitate
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 4 – Pescuitul de coasta la scara redusa. Alte domenii in care se inregistreaza cresteri de plati sunt Fondul pentru azil, migratie si integrare (+ 140%) si protejarea sanatatii europenilor si a consumatorilor europeni (+ 20%). Acest Catalog se actualizeaza anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie fonduri europene pentru introdus in viitor. a. Datorita extinderii perioadei de contractare cu inca trei luni, Romania . va putea absorbi in totalitate fondurile din cadrul Facilitatii Schengen, care ajung la aproximativ 476 milioane de euro, si astfel vor putea fi finalizate actiunile prevazute in strategia nationala pentru aderarea la spatiul Schengen, precum si respectarea calendarului asumat, respectiv aderarea in martie 2011. eliminarea riscului de contact pentru utilizatorii de terenuri invecinati si Reducerea fluxului de crom hexavalent din sol catre apa subterana. Intr- un an in care bancile au blocat fonduri europene pentru sali de sport creditarea, veniturile bugetare sunt in scadere, iar . fondurile de la autoritatile centrale au venit foarte greu, proiectele europene au putut reprezenta o supapa pentru primariile din intreaga tara. un fonduri europene pentru sali de sport nivel maxim de 10% al ratei parasirii timpurii a scolii si un nivel 4 minim de 40% al ratei de absolvire a invatam? ntului tertiar in r? ndul tinerilor cu v? rsta intre 30 si 34 ani. In cazul in care nu aveti paza va recomand sa asigurati plantatia. 1. 5. La nivel regional. Antreprenoriatul, o alternativa de cariera ( granturi). Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale. investitii ( publice si private) in cercetare si dezvoltare de 3% din PIB- ul UE. O exploatatie cu dimensiuni de peste 500- 800 de hectare are un cost ha mai mic decat una de 70 de hectare daca luam in considerare masinile agricole pe care le aveti la dispozitie. VAN, IRR, Rc b etc. Cu toate ca fondurile fonduri europene pentru sali de sport structurale tin de bugetul Uniunii Europene, modul In care acestea sunt cheltuite se bazeaza pe o Impartire a responsabilitatilor Intre Comisie si guvernele statelor membre. Cresterea substantiala a veniturilor pentru exploatatiile conduse de tinerii fermieri. Proiectul este implementat in parteneriat avand comuna Dumesti, in calitate de solicitant, si comunele Aroneanu si Horlesti, impreuna cu Asociatia Parudimos din Timis. Cererea initiala anuala, prevazuta la art. construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice. Astfel, solicitanNii masurii 141 care ii propun i realizarea de investiNii finanNate prin masura 121, trebuie sa completeze SecNiunea A+ B din Planului de afaceri, aferent masurii 141. Iasiul este unul dintre orasele care a avut privilegiul de a fi declarat pol national de crestere. d) Dezvoltarea si sau marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural. Strategia Europa 2020 fixeaza 5 obiective asumate la nivel european, concrete si cuantificabile in domeniile. 8. Programul Operational Sectorial- Mediu. instrumente financiare ( fond de capital de risc, fond de dezvoltare regionala etc.

Fonduri Europene In Domeniul Sanitar

497/ 2004 cu modificarile si completarile ulterioare. In luna octombrie se va redeschide linia de finantare privind drumurile de exploatare agricole si forestiere, ghidul solicitantului vine cu mai multe lamuriri decat cel lansat in martie 2010. Pescarii pot beneficia de 30. 000 de euro de la stat prin Programul Operatioan de Pescuit. 2. 2. 1. CCT- CEE este coordonat in parteneriat de Ministerul Economiei, Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Ministerul fonduri europene in domeniul sanitar Fondurilor Europene si are rolul de a stabili si prioritiza investitiile la nivel sectorial, pe baza documentelor realizate in cadrul mai multor grupuri de lucru subsecvente. scutirea de la plata taxelor pentru operatiunile de inmatriculare efectuate la oficiile registrului comertului, cu ocazia constituirii microintreprinderii. Imbunatatirea mediului si a spatiului rural. Parteneriat pentru ocupare( granturi). Toti ceilalti primari, in numar de aproape 48, sunt hotarati sa faca contestatii in conditiile in care inca din 2008 doar patru primarii din judet au reusit accesarea fondurilor pe aceasta masura. Teritoriul comunei se afla in bazinul hidrografic Siret. Nu se fonduri europene pentru acorda punctaj decat pentru fonduri europene in domeniul sanitar una din cele trei variante de rute alternative, punctajul neputand fi cumulat. Reducerea eroziunii costiere. construirea de micro- unitati de procesare primara, cu conditia ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie proprie . In conformitate cu mentiunile din Ghidul Solicitantului aferent Masurii 312 achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Masura cuprinde doua submasuri pentru care obiectivele specifice se detaliaza mai jos, dupa cum urmeaza. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesionala continua ( FPC). potentiali poli de crestere. se incadreaza in Axa I? Proiectul cu numele de ? Mai multa securitate si siguranta la locul de munca in compania noastra? Si asta pentru ca nu putem avea doar proiecte pentru dezvoltarea urbana. Pana la aceasta data, au fost contractate doar 14 proiecte, din care doua nu apartin autoritatilor locale, ci unor ONG- uri. Pe toata durata contractului, toate criteriile de eligibilitate si selectie asumate in cererea de finantare vor trebui respectate. ca fonduri europene in domeniul sanitar intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale. 7. 1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU. Domeniul major de interventie 2. 2 – Investitii pentru infrastructura de CDI Operatiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C- D existente si crearea de noi infrastructuri C- D ( laboratoare, centre de cercetare) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Dezvoltarea initiativelor locale si ajutor pentru crearea de servicii pentru crearea de noi locuri de munca, atunci cand asemenea actiuni nu fonduri europene in domeniul sanitar sunt acoperite de FSE. Proiectul propune imbunatatirea vizibilitatii zonei depresionare Horezu pentru a se putea desfasura. al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru I. M. M. Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale. micro- intreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii. Comisia Europeana a sistat toate platile din cadrul axei II aferent POR Programul Operational Regional in urma raportului preliminar de audit ce s- a desfasurat in perioada martie- aprilie 2011 si va presupune verificarea tuturor cererilor de finantare din cadrul acestor axe. CINE poate obtine finantare:
- proprietarii de nave de pescuit comercial inregistrate in Fisierul comunitar al navelor de pescuit. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 3 – Porturi de pescuit, puncte de debarcare si adaposturi.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Turism Rural 2014

Cresterea calitatii infrastructurii sociale a Regiunilor. Ajutoarele de Stat coordonate de Ministerul Finantelor Publice. 26 2000, cu modificarile  i completarile ulterioare. Fii intreprinzator ( strategice). AXA PRIORITARA 4 ? Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protejarea naturii. Sunt punctate acele proiecte care deservesc direct o suprafata agricola delimitata pana la o limita fonduri europene nerambursabile pentru turism rural 2014 fizica. Masuri de interes comun. urmareste intarirea cooperarii la nivel . Situatia finala este data de platile facute de autoritatile de management. Zonele ultraperiferice beneficiaza, de asemenea, de un ajutor specific al FEDR pentru a compensa dezavantajele determinate de Indepartarea lor geografica. In conformitate cu mentiunile din Ghidul Solicitantului aferent Masurii 312 achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila atat timp cat fonduri europene nerambursabile pentru turism rural 2014 acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Nota*: stadiul achizitiei terenurilor necesare investitiei, proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin in lucru la momentul depunerii cererii de finantare) Pentru proiectele de achizitii, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de fonduri europene pentru existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al beneficiarului, Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene (), Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. Raspuns. va Imbunatati competitivitatea economica si calitatea aerului si va sprijini dezvoltarea durabila. In anul 2011 cele mai accesate fonduri europene in agricultura au fost pe masurile ce au vizat in special microintreprinderile si institutiile publice din mediul rural. Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Masura 121 sunt fermierii definiti conform PNDR ca fiind persoane fizice sau juridice, care practica in principal activitati agricole ? activitate fonduri europene nerambursabile pentru turism rural 2014 principala conform Certificatului de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului ? a caror exploatatie este situata pe teritoriul tarii, are o dimensiune cuprinsa intre 2 si 50 UDE, si care este inregistrata in Registrul unic de identificare / Registrul agricol. Comuna Mircesti este situata in partea sud- vestica a teritoriului administrativ al judetului Iasi, plasandu- se la 67 km de municipiul Iasi pe DC 87 si DN 28. Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Partea de distributie – termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. AMFAR Galicia, Spania ( ASOCIACION DE MUJERES Y FAMILIAS DE AMBITO RURAL GALLEGO) . Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea . 36 din Legea 26 1990 privind registrul comertului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, firma unei microintreprinderi apartinand intreprinzatorului debutant se compune dintr- o denumire proprie insotita de sintagma scrisa in intregime ? societate cu raspundere limitata ? Consultanta fonduri structurale, fonduri europene nerambursabile Serviciile noastre de consultanta pentru a obtine finantare din fonduri structurale fonduri europene nerambursabile. b) Investitii in activitati recreationale. Proiect de succes finantat prin POSDRU. Conform Art. Calificarea ? individual si independent, fonduri europene nerambursabile pentru turism rural 2014 ca persoane fizice autorizate. Proceduri standard de licitatii pe fonduri europene. Valoarea ajutorului specific anual se calculeaza in lei, la rata de schimb a Bancii Europene din data de 30 septembrie a fiecarui an in care se acorda ajutorul specific, pentru un plafon maxim de 22. 447. 205 Euro. Municipiul Piatra Neamt ocupa locul I in regiunea Nord- Est la fonduri europene atrase.

Fonduri Europene Nerambursabile Mediul Rural

cresterea calitatii serviciilor turistice. fonduri europene nerambursabile mediul rural Programul regional va fi finantat in perioada 2007- 2013 din Bugetul de Stat si cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) – unul din Fondurile Structurale ale Uniunii Europene. Impreuna pe piata muncii? Puncte de vedere ale profesionistilor in consultanta si ale beneficiarilor de finantare europeana. Evenimentul se va desfasura cu participarea echipei de proiect, reprezentanti ai partenerului transnational, beneficiari, reprezentanti ai Organismul Intermediar Regional Sud Est, reprezentanti ai administratiei publice locale, ONG- uri, mass- media. a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de fonduri europene nerambursabile mediul rural euro. 2- 4 membrii experti independenti. 7. 1 Sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea POS DRU. simplificarea procedurilor administrative in vederea facilitarii accesului la finantare
? Tineretul in miscare? Sud Muntenia, Nord- Vest, Vest. 1. 3 Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare profesionala. Proceduri standard de licitatii pe fonduri europene. Aici e vorba de apa fara nitrati, distribuita in randul populatiei, cu un debit mare si asa a fost recomandat de un studiu geotehnic facut pentru primarie in cadrul proiectului. apdrp. ro a anuntat lansarea masurii 112 incepand cu 1 iulie 2011. Masura 121 ? Modernizarea exploatatiilor agricole? – pana in prezent, APDRP a primit 5. 220 de cereri de finantare, din care au fost selectate 1. 758 de proiecte cu valoare nerambursabila de 688, 21 de milioane de euro. Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire. valoarea totala eligibila a proiectului este de 850. 000 Euro. Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. Sotul meu practica zborul cu parapanta ? atat fonduri europene pentru la liber cat si motorizat si m- ar interesa daca este posibila achizitionarea unui aparat de zbor. reducerea slabiciunilor sectorelor industriale existente, care utilizeaza tehnologii invechite, care afecteaza mediul si consumatoare excesiv de energie. Conditile pe care Romania trebuie sa le indeplineasca pentru aderarea la spatiul Schengen au in vedere securizarea frontierelor externe conform standardelor Schengen, realizarea Sistemului Informatic Schengen care asigura legatura directa cu bazele de date ale Uniunii Europene, crearea. In cazul de fata se poate finanta o astfel de afacere prin achizitionarea de echipamente fonduri europene nerambursabile mediul rural si tehnologii noi care sa duca la cresterea competivitatii firmei si dezvoltarea gamei de produse sau servicii oferite. Acesti bani vor fi utilizati pentru reabilitarea modernizarea si echiparea celor 5 spitale judetene aflate in lista de rezerva a domeniului major de interventie 3. 1. Proiect de succes finantat prin POSDRU. 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). Masura 125 ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii?. In luna mai Programul Operational Regional inregistreaza cea mai mare crestere a gradului de absorbtie dintre cele 7 programele operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune. In prezent, in UE exista aproape 23 de milioane de someri si aproximativ 113 milioane de persoane care traiesc la limita sau sub limita saraciei, fiind amenintate de excluziunea sociala.