Tag Archives: firme de consultanta fonduri europene

Firme De Consultanta Fonduri Europene

o 10% – pentru investitiile avand drept scop implementarea noilor provocari prin urmatoarele tipuri de operaNiuni: ? imbunataNirea eficienNei utilizarii  i depozitarii ingra amintelor cu azotat”, ? instalaNii pentru tratamentul apelor reziduale in exploatatii agricole  i in cadrul proceselor de prelucrare  i comercializare”. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa ealizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. 261/ 2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru dezvoltare regionala prin sprijinirea investitiilor In turism. dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc in principal produse agricole vegetale . Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) sau mai mici, inclusiv zone cu schimbari socio- economice In sectoarele industrial si de servicii, zone rurale In declin, zone urbane In dificultate si zone dependente de pescuit. La sectiunea C ” Informatii pentru verificarea eligibilitatii persoanelor juridice pentru accesarea fondurilor externe nerambursabile”, suma inscrisa la litera a) nu trebuie sa depaseasca 1 12 din suma inscrisa la litera b). Capitalul uman – capacitatea limitata a educatiei si formarii profesionale continue de a raspunde nevoilor unei economii moderne firme de consultanta fonduri europene bazate pe cunoastere, atentia redusa acordata educatiei, insuficienta corelare Intre educatie, formarea profesionala initiala si formarea profesionala continua. Proiectele vor firme de consultanta fonduri europene fi in valoare de maxim 25. 000 de euro, iar contributia fiecarui solicitant va fi in cuantum de 10%. Ferma de semi – subzistenNa se afla in zona defavorizata Este situata in:
– zona montana cu handicap natural conform Listei UnitaNilor Administrativ Teritoriale din zona montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul Solicitantului Solicitantul realizeaza o investiNie, in special o investiNie pentru indeplinirea conformitaNii cu standardele comunitare: a. Este o conditie necesara sa aveti terenul atunci cand depuneti proiectul si sa aveti acte doveditoare prinvind propietatea terenului sau acte privind concesionarea terenului pe o perioada de minim 10 ani. cum se completeaza o cerere de finantare. POSDRU 82 5. 1 S 46308. 36 1991). IMM- urile. Guvernul vine cu o masura interesanta pentru 2011 si anume implementarea unor proceduri standard de licitatie pentru fondurile europene pentru mai multa siguranta si vizibilitate. Noi scriem proiectele dupa regulile Uniunii Europene si nu ce am crede noi ca putem sa facem. ca intreprizatori titulari ai unei intreprinderi individuale. Prin firme de consultanta fonduri europene proiect trebuie sa realizati crestearea eficientei energetice si economia de energie in cadrul firmei. Autozitatie de mediu insotita de Nota de constatare Autorizatie sanitara + proces verbal de constatare, etc). pentru reproductie si la ingrasat ( iii) ovine si caprine. Proiecte si activitati eligibile: Pentru proiecte sunt eligibile urmatoarele tipuri de activitati:

– activitati de cercetare industriala ( servicii de cercetare industriala). prezinta un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activitatilor agricole din cadrul exploatatiei agricole. Managementul Programelor Operationale a fost reglementat prin HG nr. 4. 1 Sprijinirea managementului eficient, implementarii, monitorizarii si controlului POS- T. 184 de proiecte in valoare publica de 80, 32 milioane de euro pentru Schema XS13 2008 si 137 de proiecte in valoare publica de 59, 64 de milioane de euro pentru Schema XS28 2008. Operationale, pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii . Aceasta strategie se va concentra pe intreprinderile mici si mijlocii, dar se va adresa de asemenea si intreprinderilor mari. 1. 1. Proiecte pentru cai de acces cu rol multiplu
– a) acces la alti agenti economici Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese firme de consultanta fonduri europene scrise si desenate) si obiectivele agentilor economici deservite de investitie sunt mentionate in HCL.

Firme De Consultanta Fonduri Europene

firme de consultanta fonduri europeneTerenurile si cladirile trebuie sa fie libere de sarcini si sa nu faca obiectul unor litigii aflate pe rol. Se vor sprijini actiunile de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile ( femeile, minoritatile etnice, persoanele cu dizabilitati) care sunt categorii dezavantajate pe piata fortei de munca, astfel acestea sa beneficieze de noile oportunitati de angajare care vor fi create. Sunt Eligibile Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. n cazul proiectelor cu valoarea totala mai mica de 50. 000. 000 EUR aprobarea se realizeaza de catre AMPOST pe baza Raportului de evaluare emis ? n acest sens de catre Comitetul de evaluare. fonduri structurale mbunatatirea calitatii serviciilor de sanatate si ? ngrijire va contribui la regenerarea economica prin reducerea costurilor si a perioadelor de inactivitate. Dupa analiza cererii( lor) de finantare, Comitetul de evaluare va elabora un Raport de evaluare prin care va propune conducerii AMPOST, aprobarea sau respingerea cererii( lor). Pe ? ntreaga perioada a procesului de evaluare si aprobare a cererii de finantare, solicitantul poate cere ? n scris AMPOST informatii privind stadiul procesului, AMPOST av? nd obligatia de a raspunde solicitarii ? n maximum 5 zile lucratoare. Beneficiarii pot fi reprezentanti ai: sectorului privat ( SRL, IMM, Inteprindere Individuala) organizatii guvernamentale sau neguvernamentale ( ONG- uri) Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale Ce co- finantare trebuie pentru un proiect realizat cu Fonduri Europene? Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului uman din Fonduri Europene Strategia urmareste sprijinirea sistemului de ? nvatam? firme de consultanta fonduri europene nt si formare profesionala pentru oferirea unei educatii flexibile si de buna calitate, sprijinirea cresterii accesului la educatie, dar si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si ? n plina dezvoltare. Fonduri Europene Nerambursabile pentru Transport Pentru proiectele de firme de consultanta fonduri europene lucrari, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin ? n Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. Nota*: stadiul achizitiei terenurilor necesare investitiei, fonduri europene nerambursabile proiectul tehnic si eventual documentatia de licitatie nu fac parte din documentatia minima necesara depunerii cererii de finantare, dar se recomanda ca acestea sa fie cel putin ? n lucru la momentul depunerii cererii de finantare) Pentru proiectele de achizitii, conditiile minime pentru depunere spre finantare din POS Transport sunt reprezentate de existenta urmatoarelor documente: Studiul de fezabilitate aprobat cel putin ? n Consiliul tehnico- economic al beneficiarului, Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene (), Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Rom? nia care aplica pentru finantare si dezvolta proiecte individuale sau scheme de grant cofinantate prin Fondurile Europene. Pentru consultanta fonduri europene obtinerea acestui certificat solicitantul trebuie sa depuna la Autoritatile administratiei publice locale o cerere ? ntocmita ? firme de consultanta fonduri europene n conformitate cu modelul prezentat ? n Anexa 15 a Ordinului nr. 2052bis/ 1528/ 2006, ? n care acesta trebuie sa solicite si eliberarea Anexei mentionate anterior. Beneficiarii sunt ajutati prin bunuri, lucrari si servicii pentru realizarea proiectelor lor. Din costul proiectului, tu trebuie sa acoperi toate cheltuielile neeligibile, dar si co- finantarea.