Tag Archives: consultanta fonduri europene

Fonduri Europene Pentru Agricultura Republica Moldova

Tipurile de structuri de primire turistice care pot fi finantate prin aceasta masura sunt. este inregistrata in Registrul unic de identificare Registrul agricol. construirea sau instalarea facilitatilor statice sau mobile destinate protectiei si dezvoltarii faunei si florei acvatice. 19 2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, se consultanta fonduri europene utilizeaza venitul brut realizat lunar, la care asiguratul datoreaza contributia individuala de asigurari sociale. Fii activ pe piata muncii. 1083/ 2006. Studiul de fezabilitate aprobat cel putin in Consiliul tehnico- economic al solicitantului, Studiul de impact asupra mediului, inclusiv Acordul de Mediu si Acordul Natura 2000 ( sau cel putin o confirmare scrisa din partea autoritatilor de mediu prin care sa ateste ca pentru proiect nu este necesar un studiu de impact asupra mediului), Analiza cost- beneficiu realizata conform prevederilor din Ghidul Comisiei Europene () Ajutorul de stat ( acolo unde este cazul, conform prevederilor Documentului cadru de Implementare) sa fie notificat oficial, Calendarul de implementare a proiectului. Fii activ pe piata muncii ( granturi). 2. 1. CNIPT) si dotarea acestora. Proiectul ? FEMEI 2010? A3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale
( POR) Programul operational Regional Axa Prioritara 3 ? Imbunatatirea infrastructurii sociale. Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN. dezvoltarii oraselor cu potential de crestere economica. 2. Organismul Intermediar pentru Energie din Cadrul POSCCE a publicat spre consultare Ghidul Solicitantului pentru masura 411 ? Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul imbunatatirii eficientei energetice?. Mediul rural ? mai mult decat agricultura ( granturi). Valoarea minima si maxima a proiectului Valoarea totala a proiectului ( suma cheltuielilor eligibile fonduri europene pentru agricultura republica moldova si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. 000 lei si 3. 000. 000 lei. fonduri europene pentru agricultura republica moldova 312 ? Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de microintreprinderi”
? De aceea, colaborari de genul celei dintre autoritatile din Murighiol si Mahmudia este un exemplu pozitiv. Puncte de vedere ale profesionistilor in consultanta si ale beneficiarilor de finantare europeana. Investitii in apicultura, cu exceptia celor fonduri europene pentru agricultura republica moldova realizate prin Programul National Apicol. Obiectivul general al POR consta in ? sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica?. Dosarul Cererii de finanNare, trebuie sa respecte toate condiNiile minime aa cum sunt prevazute in Fia tehnica i Ghidul solicitantului aferente masurii 121. Achizitionarea de teren pentru activitati agricole. BCR ? spatiului rural, imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale, diversificarea economiei rurale, demararea si . Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. In ceea ce priveste eligibilitatea cheltuielilor, regulile aplicabile sunt nationale si nu comunitare. In baza programelor operationale respective, termenul este fixat la sfarsitul celui de- al treilea an ( n+ 3) In perioada 2007- 2010 pentru urmatoarele tari: Bulgaria, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovenia, Slovacia si Ungaria. 1 ? Pentru a beneficia de ajutorul de stat prevazut la art. Este fonduri europene pentru agricultura republica moldova permisa achizitionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este va fi autorizat. Adaptabilitate si flexibilitate ( granturi). regiuni aflate in tranzitie, al caror PIB pe cap de locuitor este intre 75 % si 90 % din media UE- 27. calendar actualizat fonduri europene nerambursabile 2011 AM POSDRU a publicat noul calendar orientativ al lansarilor de apeluri de proiecte pentru 2011 aferente fondurilor europene nerambursabile.

Fonduri Nerambursabile Pentru Utilaje Constructii

Intrarea in vigoare a Codului de Bune Practici fonduri nerambursabile pentru utilaje constructii pentru Achizitii Publice. 312 ? Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de microintreprinderi”
? 24 de contracte de finantare aprobate masura 311. Autoritatea de management MCSI a aprobat 24 de contracte de finantare pentru masura 3. 1. 1. Domeniul major de interventie 4. 3 – Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru toate regiunile de dezvoltare. consultanta fonduri europene Masura 123 ? Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? a fost accesata de 913 beneficiari, fiind semnate pana in prezent 374 de contracte de finantare in valoare publica de peste 364 milioane de euro. Nu reprezinta o cheltuiala eligibila achizitionarea prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul muncitorilor si a utilajelor la punctul de lucru. Energie eficienta si durabila ( Imbunatatirea eficientei energetice si dezvoltarea durabila a sistemului energetic din punct de vedere al mediului). Pentru a fi clasificat ca fermier pentru aceasta masura, solicitantul de sprijin public trebuie sa demonstreze ca veniturile din agricultura reprezinta cel putin 25% din veniturile totale si ca timpul destinat muncii in agricultura reprezinta cel putin 25% din timpul de munca total fectuat. Conferinta de lansare proiect POSDRU ? FEMEI 2010?. Hewlett Packard este cunoscut pentru produsele sale. adaptarea cat mai rapida, din punctul de vedere. Oratori. Din comunicatul transmis de Comisia Europeana se pare ca s- au gasit mai multe nereguli in urmatoarele proiecte. In acest caz, Agentia va aplica beneficiarului dobanzi si penalitati in procentul stabilit conform dispozitiilor legale fonduri nerambursabile pentru utilaje constructii in vigoare. cursuri specifice tip after school pentru prevenirea abandonului scolar pentru 640 de elevi. Prima plata intermediara nu poate fi efectuata decat In cazul In care statul membru furnizeaza Comisiei o descriere a modului de functionare a autoritatilor de gestionare, de certificare si de audit. Totodata, au fost efectuate plati totale in valoare de peste 197, 25 de milioane de euro. 22/ 2005, aprobata prin Legea nr. In cazul finantarilor nerambursabile acordate prin programe ale Uniunii Europene, un proiect de finantare are, de regula, urmatoarele componente. care sunt sursele de finantare. 2. 5. Cresterea gradului de accesibilitate a fortei de munca inactive la produsele TIC, prin dobindirea de aptitudini, cunostinte si atitudini necesare societatii bazata pe cunoastere Dezvoltarea abilitatilor de participare la procese de invatare continua, utilizand facilitatile oferite de Internet. M141 Sprijinirea fermelor de semi- subzistenta. Inca din 2009, Asociatia de Dezvoltare Durabila a Judetului a atras atentia cu privire la faptul ca unele criterii de eligibilitate pentru accesarea fondurilor necesare punerii in practica a proiectelor intocmite de primariile tulcene dezavantajeaza unitatile administrativ- teritoriale tulcene. IMPORTANT! Punctajul pentru accesul la exploatatiile agricole si alti agenti economici nu poate fi cumulat cu punctajul pentru accesul la alte cai de comunicatie. In perioada 15 octombrie ? 30 noiembrie 2010 se pot depune proiecte in cadrul Masurii 141 ? ? Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta?, PNDR. Copiii si tinerii care provind din medii dezavantajate socio- economic, cei din mediul rural ( in special baietii din grupa 11- 14 ani), cei de etnie roma si cei fonduri nerambursabile pentru utilaje constructii care au nevoi speciale de educatie reprezinta categoriile cu cel mai ridicat grad de risc.

Fonduri Nerambursabile Pentru Goji

In domeniul incluziunii sociale si al saraciei, se vizeaza reducerea numarului de persoane aflate in risc de saracie si excluziune sociala cu 580. 000 persoane p? fonduri nerambursabile pentru goji na in anul 2020. promovarea accesului la educatie este imbunatatita si de sprijinirea programelor, actiunilor si masurilor menite sa includa copii si tineri cu nevoi educationale speciale in educatia si formarea profesionala initiala, integrarea pe piata muncii a tinerilor cu dizabilitati, inclusiv crearea si dezvoltarea de ateliere protejate. In cel mai scurt timp urmeaza sa se implementeze acest sistem si la nivelul fondurilor europene pentru agricultura si dezvoltare rurala. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica consultanta fonduri europene in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. Daca proiectul vizeaza doua sau mai multe sectoare prioritare, se va acorda punctajul aferent sectorului cu pondere valorica mai mare in cadrul proiectului. etc ( desi sunt mai costisitoare ca investitie, aduc un venit mult mai mare, si pot avea o durata de viata mult mai mare). Astfel, solicitanNii masurii 141 care ii propun i realizarea de investiNii finanNate prin masura 121, trebuie sa completeze SecNiunea A+ B din Planului de afaceri, aferent masurii 141. coeziunii economice si sociale. Beneficiarii sunt ajutati prin bunuri, lucrari si servicii pentru realizarea proiectelor lor. Factorul fonduri nerambursabile pentru goji determinant al cresterii economice, pe o piata deschisa unei puternice concurente, fonduri nerambursabile pentru goji este acela de crestere a competitivitatii economice. uziile primei zile. este inregistrata in Registrul fermelor Registrul agricol. februarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 3. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole? se incadreaza in Axa II ? ? Imbunatatirea mediului si a spatiului rural? si are ca obiective. ce contine un dosar de finantare. Actiunile Intreprinse In cadrul FEDR Incearca sa atenueze problemele economice, sociale si ecologice cu care se confrunta mediile urbane. ce se intampla daca fie se fura arbustii, fie nu se prind?. In domeniul serviciilor sau in domeniul de productie?. Apdrp. ro publica ghidul pentru masura 221 Prima impadurire. Masura 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? ? din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si pana in prezent, in cadrul acestei Masuri, au fost depuse 1. 401 de cereri de finantare si au fost contractate 595 de proiecte, in valoare de 105, 11 milioane de euro. In cazul proiectelor de investitii care prevad modernizarea activitatii se va demonstra ca la momentul depunerii Cererii de Finantare beneficiarul detine autorizatiile de functionare pentru punctul de lucru ce face obiectul proiectului FEADR prin documentele justificative emise de institutiile avizatoare ( de ex. pesti ( sturioni, salau, calcan, somn african), crustacee, moluste, etc. Principala provocare pentru sistemul de educatie si formare profesionala din perspectiva corelarii cu piata muncii o reprezinta cresterea ingrijoratoare a ponderii tinerilor inactivi din grupa de v? rsta 15- 24 de ani, care nu se afla pe piata muncii, nu sunt cuprinsi in nicio forma de educatie sau formare profesionala. Data si ora inceperii Ghidul solicitantului este publicat in data de 2 noiembrie 2009. 1. 4. Punctarea se va face conform justificarii din Studiul de fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si pe baza suprafetei agricole deservite, mentionata in hotararea consiliului local. In luna mai Programul Operational Regional inregistreaza cea mai mare crestere a gradului de absorbtie dintre cele 7 programele operationale finantate din fonduri structurale si de coeziune.

Fonduri Nerambursabile Cultura De Catina

apdrp. ro a publicat rapoartele de selectie pentru proiectele depuse masura 313 in sesiunea NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2009. deblocarea potentialului de excelenta in cercetare si inovare prin crearea de sinergii cu actiunile de cercetare, dezvoltare si inovare ale programului cadru al UE Orizont 2020 Obiectiv. 1 membru din cadrul DGRFE – Directia implementare proiecte. Investitiile FSE vor fi pe deplin aliniate obiectivelor si valorilor- tinta ale strategiei Europa 2020 in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca, educatia si reducerea saraciei. Modernizarea infrastructurii de acces la zonele turistice cu potential demonstrat ale judetului Buzau, beneficiar Parteneriat UAT CJ Buzau- UAT Comuna Mereni. Dintre Fondurile Europene post- aderare, FEDR si FSE sunt Fonduri Structurale. in scopul unei bune guvernante, criteriile de conformitate administrativa si de eligibilitate vor fi verificate fonduri nerambursabile cultura de catina in interiorul Directiei Programare, de catre managerii de axa, iar criteriile de evaluare vor fi analizate si punctate de catre un Comitet de evaluare in cadrul caruia doar presedentia ( fara drept de vot) si secretariatul vor fi fonduri nerambursabile cultura de catina asigurate de catre Directia Programare. In ianuarie a inceput implementarea unui proiect pe educatie in comuna Dumesti, judetul Iasi. Persoanele fizice neautorizate la data depunerii Cererii de finanNare, pot fi beneficiari eligibili ai acestei masuri, daca se inregistreaza i autorizeaza in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Acest fenomen este si mai pregnant atunci cand se compara nivelul de dezvoltare al regiunii Bucuresti? Ilfov cu restul tarii. Vor avea prioritate proiectele. Valorificarea resurselor regenerabile de energie. Aceasta directie de actiune va fi pusa in practica prin intermediul. Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management in vederea protejarii biodiversitatii si Natura 2000 . Consolidarea cercetarii, a dezvoltarii tehnologice si a inovarii sprijinirea consultanta fonduri europene investitiilor private CDI si a cercetarii colaborative dintre intreprinderi si organiziatii de cercetare pentru a incuraja transferul de cunostinte. O prima compensatorie anuala pe ha, pentru pierderea de venit ca urmare a impaduririi, fixa pentru o perioada de 15 ani ( incepand cu anul infiintarii plantatiei) dar variabila in functie de clasificarea beneficiarilor ca fermieri sau alti detinatori de terenuri agricole. In conformitate cu mentiunile din Ghidul Solicitantului aferent Masurii 312 achizitionarea fonduri nerambursabile cultura de catina de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, fonduri nerambursabile cultura de catina iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. achizitionarea sau achizitionarea in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate. Avand in vedere ca, potrivit Axei prioritare 3, beneficiarii sunt in marea majoritate institutii publice, inclusiv institutiile de invatamant si cercetare, care nu sunt inregistrate ca platitoare a taxei pe valoarea adaugata. Masura 112 ? Instalarea tinerilor fermieri? Se vor introduce conditii noi, pentru a asigura contributia eficace a finantarii UE la realizarea obiectivelor strategiei Europa 2020.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Cresterea Porcilor

Soft Aplicativ si Servicii S. A. e) copie a precontractelor contractelor incheiate cu producatorii agricoli carora le presteaza servicii de colectare a cadavrelor de animale, in anul pentru care se solicita decontarea ajutorului de stat, din care sa reiasa cantitatea de cadavre de animale pe care urmeaza sa o colecteze dupa avizarea cererii initiale. Cele mai multe proiecte selectate spre aprobare ( 104) au fost pentru construirea sau modernizarea structurilor de cazare. In ultimul timp foarte multe firme de transport marfa m- au intrebat despre posibilitatea lor de accesa fonduri europene nerambursabile de aceea e bine de stiut cateva reguli si restrictii pe care le intampina cei ce doresc sa acceseze o finantare nerambursabila. majoritatea se opresc la limita de judet. iulie 2011). Valoarea proiectului este de 19. 596. 867 lei, din care 18. 617. 024 lei asistenta financiara nerambursabila. Imbunatatirea managementului exploatatiilor agricole prin reinnoirea generatiei sefilor acestora, fara cresterea populatiei active ocupate in agricultura. Masura privind imbunatatirea calitatii vietii in consultanta fonduri europene zonele rurale. 2. 4. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin Masura 112 sunt fermierii in virsta de pana la 40 de ani, persoane fizice sau juridice care practica in principal activitati agricole si a caror exploatatie agricola. Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile europene, nationale si judetene Punctarea acestui criteriu se va face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. AXA PRIORITARA 1 ? Modernizarea si dezvoltarea axelor prioritare TEN- T in scopul dezvoltarii unui sistem de transport durabil si integrarii acestuia cu retelele de transport ale UE. Ca diferenta majora Intre fonduri europene nerambursabile pentru cresterea porcilor PND si CSNR, este de mentionat ca, din punct de vedere al finantarii, CSNR este sustinut exclusiv din Fondurile Structurale si de Coeziune si cofinantarea nationala aferenta, In timp ce PND include si alte finantari ( programe de investitii nationale si locale, credite externe, fonduri europene pentru dezvoltare rurala si pescuit, etc. tranzactii imobiliare, activitati de jocuri de noroc si pariuri, productie sau comercializare de armament, munitii, explozibili, tutun, alcool, substante aflate sub control national, plante, substante si preparate stupefiante si psihotrope, precum si activitatile excluse de normele europene cu privire la ajutorul de stat. Sprijinul se acorda pentru o perioada de cinci ani, unui singur membru al familiei, pentru aceeasi exploatatie agricola. Ordinea in care vi se cere sa va prezentati proiectul va poate conduce adesea pe o pista falsa. Punctarea se va fonduri europene nerambursabile pentru cresterea porcilor face conform justificarii din Studiul de fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii ( inclusiv piese scrise si desenate) si pe baza suprafetei agricole deservite, mentionata in hotararea consiliului local. Programul Operational pentru Pescuit al Rom? niei a fost elaborat de Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura, in conformitate cu art. 2. 2 Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii. precum Strategia Europa 2020 ( inclusiv cele sapte ? initiative emblematice? ? flag ships), strategiile pentru crestere si ocupare etc. acordarea de catre A. I. P. P. I. M. M. CE finanteaza:
- reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate. crt. Domeniul major de interventie 5. 2 – Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurilor specifice Axa prioritara 1. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 3. 2 – Protectia si dezvoltarea faunei si florei acvatice. Fonduri europene fonduri europene nerambursabile pentru cresterea porcilor pentru educatie comuna Dumesti. CE finanteaza:. iunie 2011). Societate pe actiuni ? SA ( infiintata in baza Legii nr.

Fonduri Nerambursabile Pentru Saloane De Infrumusetare

Proiectul ? Promovarea produselor si a evenimentelor turistice specifice din zona depresionara Horezu pentru dezvoltarea si consolidarea turismului in nord- vestul judetului Valcea? Romania pare a fi insa doar in era cantitativa, in care prioritatea autoritatilor pare a fi aceea de a cheltui fonduri, fara a fi interesate de impactul acestei alocari?, sustine Dinu. Eforturile se vor concentra pe un management mai eficient al mediului natural si pe utilizarea durabila a resurselor naturale. 4. 1. Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatic Domeniul major de interventie 4. 1 – Energie eficienta si durabila ( imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic) Operatiunea a). Eu sustin demult ideea unui astfel de fond alimentat guvernamental, dar cu management pri? vat, ramane de vazut daca se va si realiza intr- o formula viabila, pentru ca aici fonduri nerambursabile pentru saloane de infrumusetare cea mai importanta problema mi se pare intr- adevar solutia care va fonduri nerambursabile pentru saloane de infrumusetare fi aleasa pentru managementul fondului. Beneficiarii contracteaza bunuri, lucrari si servicii pentru implementarea proiectelor lor. Obiectivul principal al proiectului este promovarea si cresterea ratei de ocupare a femeilor in mediul rural si urban romanesc, prin actiunea integrata a principalilor factori care afecteaza nivelul inferior de ocupare al femeilor. Pentru a putea beneficia de aceste fonduri europene trebuie sa va incadrati in . Rata maxima de interventie comunitara este de 85% pentru FEDR. AMFAR Galicia, Spania ( ASOCIACION DE MUJERES Y FAMILIAS DE AMBITO RURAL GALLEGO) . Proiectul propune imbunatatirea vizibilitatii zonei depresionare Horezu pentru a se putea desfasura. Pentru sectorul legume. DMI 1. 4. 3. 5. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial se afla in centrul politicilor in domeniu, iar angajatorii vor fi incurajati sa investeasca in capitalul uman. Un singur membru al familiei poate obNine sprijinul pentru aceea i exploataNie agricola ( gospodarie familiala) Pentru a putea primi sprijin in cadrul Masurii 141, solicitantul va trebui sa intocmeasca un Plan de afaceri pentru o perioada de cinci ani. Fii activ pe piata muncii ( granturi). Comisia Europeana a decis vineri sa prelungeasca perioada de contractare pentru Facilitatea Schengen cu inca fonduri nerambursabile pentru saloane de infrumusetare trei luni pentru Romania, astfel ca tara noastra va reusi sa absoarba in totalitate cele aproximativ 476 de milioane de euro prevazute, au declarat pentru NewsIn surse din CE, potrivit NewsIn. Fondurile europene nu mai sunt de mult o noutate pentru organizatiile in plina dezvoltare. conditiilor pentru intregrarea in sistemul european comun de vize – ceea ce presupune dotarea ambasadelor sau a consulatelor Romaniei din acest spatiu la standarde Schengen – si realizarea conditiilor necesare pentru cooperarea. Pe scurt, in orice moment din perioada de monitorizare a investitiei toate criteriile care au dus la acceptarea proiectului raman obligatorii. Fii activ pe piata muncii ( granturi). ianuarie- consultanta fonduri europene februarie 2011
” Economie sociala si solidaritate” – data lansare estimativa. Acestea sunt stabilite pentru fiecare Program Operational. 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. actioneaza pentru realizarea celor trei obiective ale Politicii de Coeziune prin implementarea Programelor . De la bugetul de stat se asigura minim 15% in contextul interventiilor co- finantate din FEDR. are o dimensiune economica cuprinsa intre 2 si 8 UDE.

Fonduri Europene Pentru Cultura De Catina

Lipsa cofinantarii creeaza un haos in accesarea fondurilor europene. Fonduri europene pentru institurii publice. Cea mai mare parte a creditelor de plata este alocata domeniilor care stimuleaza cresterea economica si ocuparea fortei de munca (+ 29, 5% fata de 2014), cum ar fi cercetarea ( Orizont 2020), retelele transeuropene de energie, transporturi si TIC ( Mecanismul pentru interconectarea Europei) sau initiativa ? Locuri de munca pentru tineri?. care se sprijina pe un parteneriat european deja existent ( mai ales parteneriatele franco- romane). In cadrul operatiunii a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, Schema de finantare A2 ? Societate cu raspundere limitata ? SRL ( infiintata in baza Legii nr. 1 membru din cadrul AMPOST – Directia managment financiar si dezvoltare,. Cateva exemple de proiecte europene nerambursabile in agricultura. Se poate depune cerere de finantare si pe persoana fizica neautorizata, in cazul in care proiectul este aprobat in termen de 30 de zile trebuie sa- si infiinteze o firma. Programul Jeremie, Programul pentru Competitivitate si Inovatie ( CIP), Programul Jasmine . Fondurile Structurale sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana actioneaza pentru eliminarea disparitatilor economice si sociale Intre regiuni, In scopul realizarii coeziunii economice si sociale. are o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 40 UDE. 12. 750. 000 euro. Fondurile nerambursabile se pot epuiza inainte de 2013, avand in vedere ca exista un interes foarte mare pentru acest tip de investitii. In termeni mai generali, Europa trebuie sa ofere un raspuns concret la criza financiara si economica si la evolutia demografica si migratorie si sa tina pasul cu evolutia tehnologica ? toate acestea reprezent? nd provocari semnificative pentru competitivitate si coeziunea sociala. Fondurile europene pentru produse agricole si forestiere APDRP a deschis liniile pentru masura 123. AGERPRES

. In cadrul acestei operatiuni sunt finantate 2 categorii de proiecte, si anume. La data de 27 aprilie 2010, Comisia Europeana a publicat un set de recomandari const? nd in 10 orientari integrate pentru Strategia Europa 2020, din care 6 orientari integrate pentru politica economica si, respectiv, 4 privind ocuparea fortei de munca. 26 2000, cu modificarile i completarile ulterioare. In martie Ministerul Mediului si al Padurilor a semnat contractele de finantare pentru 3 proiecte de management integrat al deseurilor din Olt, Dambovita si Calarasi. CINE poate fonduri europene pentru cultura de catina obtine finantare:
- persoane fizice. Pentru investitiile generatoare de profit, intensitatea ajutorului public nerambursabil va fi de pana la. Am mai citit pe saitul Dvs ca este posibila fonduri europene pentru cultura de catina obtinerea unor finantari pentru agrement si am observat ca este precizat ? rafting?. Functie de experienta anterioara a solicitantului, activitatea de stabilire si obtinere a anexelor poate fi desfasurata in paralel cu activitatea de redactare a diferitelor componente ale consultanta fonduri europene fonduri europene pentru cultura de catina proiectului. In mometul de fata exista deja o linie de finantare pentru activitati de conectare la broadband, achizitionare de calculatoare, imprimante, faxuri, etc.

Fonduri Europene Agricultura 2014 Conditii

Suma maxima ce poate fi primite este de maxim 200. 000 de proiect. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare nu pot solicita sprijin fonduri europene agricultura 2014 conditii nerambursabil ca persoana fizica neautorizata. AXA PRIORITARA 6- Asistenta Tehnica. Parteneriat transnational ( strategice). uziile primei zile. Obiectiv Ajutorul specific pe exploatatie este acordat din Fondul European pentru Garantare Agricola ( FEGA) pentru a compensa dezavantajele specifice zonei, . sub forma unei plati suplimentare, calculata si acordata anual, in functie de efectivul de vaci de lapte detinut. Ponderile cele mai scazute ale tinerilor in afara educatiei, formarii si ocuparii se inregistreaza in tari precum Olanda, Austria, Germania sau Republica Ceha . Strategie de dezvoltare Comuna Mircesti. Din banii realocati vor fi suplimentate si fondurile alocate DMI 3. 1 ? Reabilitarea modernizarea echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?. Coordonarea la nivel national a gestionarii acestor fonduri revine Ministerului Economiei si Finantelor, In timp ce coordonarea strategica va fi asigurata de Comitetul National de Coordonare pentru Instrumentele Structurale, Infiintat conform HG nr. Masura 221 ? Prima impadurire a terenurilor agricole?. Ce se intimpla cu terenurile necultivate, lasate pirloaga? Capacitatea de servire a mesei trebuie sa fie dimensionata in acord cu capacitatea de cazare a respectivei structuri de primire turistice. Lseg. dr. E N J = lungimea segmentelor de drum European National Judetean pentru care se construieste o ruta alternativa ldr. pr. Angajamentele bugetare referitoare la programele operationale sunt efectuate In transe anuale, pentru fiecare fond si pentru fiecare obiectiv. De asemenea, vor fi sustinute investitiile de racordare la utilitatile publice, achizitionarea de echipamente de producere a energiei din alte surse regenerabile decat bio- combustibii, ca parte componenta a proiectelor. achizitionarea echipamentelor de ocazie, cu respectarea conditiilor stabilite prin HG 442 2009 cu modificarile si completarile ulterioare. Comunicatii si tehnologia informationala. In luna octombrie se va redeschide linia de finantare privind drumurile de exploatare agricole si forestiere, ghidul solicitantului vine cu mai multe lamuriri decat cel lansat in martie 2010. Rezultatele proiectelor finantate pe masura 322. Microintreprinderea apartinand intreprinzatorului debutant trebuie sa fonduri europene agricultura 2014 conditii indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii. Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol. Operatiunea 4: Sustinerea implementarii de solutii de e- sanatate si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar
– data lansare estimativa: februarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 3. In ultimul timp foarte multe firme de transport marfa m- au intrebat despre posibilitatea lor de accesa fonduri europene nerambursabile de aceea e bine de stiut cateva fonduri europene agricultura 2014 conditii reguli si restrictii pe care le intampina cei ce doresc sa acceseze o finantare nerambursabila. Solicitantul isi desfasoara activitatea in Romania si are codul codurile CAEN aferente proiectului pentru care solicita finantare nerambursabila inscrise in certificatul constatator ( codul codurile CAEN pentru care solicita finantare pot fi atat coduri CAEN principal cat si alte coduri CAEN secundare inscrise in certificatul constatator. Nu vad cum s- ar putea atrage asemenea sume in afara unei structuri bine formalizate, nu cred ca o astfel de initiativa neclara, confuza, va trezi interes. O prima compensatorie anuala pe ha, pentru pierderea de venit ca urmare a impaduririi, fixa pentru o perioada de 15 ani ( incepand cu anul infiintarii consultanta fonduri europene plantatiei) dar variabila in functie de clasificarea beneficiarilor ca fermieri sau alti detinatori de terenuri agricole. Cresterea substantiala a veniturilor pentru exploatatiile conduse de tinerii fermieri. construirea unei statii de sortare si a fonduri europene agricultura 2014 conditii uneia de compostare in comuna Ciocanesti.

Fonduri Europene Pentru Afaceri Cu Prepelite

Masura 142 – Infiintarea grupurilor de producatori. Fondurile Structurale nu sunt direct alocate proiectelor alese de Comisie. 80% contributia Uniunii Europene . politieneasca fonduri europene pentru afaceri cu prepelite si judiciara. Mediul rural ? oportunitati de ocupare ( strategice). Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN. Organizeaza sesiunile de evaluare tehnica si financiara, cu sprijinul evaluatorilor independenti. Cele mai noi optiuni de finantare nerambursabila si de co- finantare pentru anul 2010. Valoarea asistentei financiare nerambursabile acordate nu poate depasi la data semnarii contractului de finantare echivalentul in lei a 1 milion de euro. Conferinta de lansare proiect POSDRU ? FEMEI 2010?. cele opt primarii sunt George Enescu, Pomarla, Vlasinesti, Concesti, Cristinesti, Mihalaseni, Cordareni si Manoleasa. 10. 45- 11. 15 Decernarea Diplomelor de Excelenta ? CAMPIONI ROMANI IN AFACERI?. Cresterea adaptabilitatii, dezvoltarea spiritului antreprenorial se afla in centrul politicilor in domeniu, iar angajatorii vor fi incurajati sa investeasca in capitalul uman. imbunatatirea pietei locurilor de munca ( crearea de noi locuri de munca, crearea si sau mentinerea locurilor de munca pentru femei si tineri, imbunatatirea conditiilor de munca si siguranta muncitorilor, fonduri europene pentru afaceri cu prepelite mentinerea locurilor de munca existente). construirea de micro- unitati de procesare primara, cu conditia fonduri europene pentru afaceri cu prepelite ca cel putin 50% din materia prima sa provina din productie proprie . comunitatea locala. Cel putin jumatate din lungimea drumului considerat ruta alternativa trebuie sa fie realizata prin proiect, iar diferenta sa fie asigurata prin drumuri publice. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Masura 1. 5 – Compensatii socio- economice pentru managementul flotei comunitare
– verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Axa prioritara 2: Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. Trebuie sa dau banii inapoi? Avand In consultanta fonduri europene vedere faptul ca sistemul institutional si legislativ a fost definitivat, In perioada imediat urmatoare este nevoie fonduri europene pentru afaceri cu prepelite de acordarea unei atentii deosebite mentinerii stabilitatii acestui sistem si Intaririi capacitatii institutionale. 15 puncte) Punctarea se face numai daca acest lucru este prezent si demonstrat in Studiul de Fezabilitate Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii. 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de prezenta ordonanta de urgenta. Scopul si obiectivele asociatiei si fundatiei ADI prevazute in statut, trebuie sa fie in conformitate cu activitatile care vizeaza proiectul, activitati de interes public si negeneratoare de profit. Investitii in apicultura, cu exceptia celor realizate prin Programul National Apicol. Sf. reabilitarea apelor interioare, inclusiv a zonelor de reproducere si a rutelor de migratie pentru speciile migratoare. O 1. 1. 1. A1 ? s- au e stadepus un numar de peste 2000 de cereri de finantare din care un numar de aproximativ 150 au intrat in etapa de contractare, restl proiectelor se afla in diferite stadii de verificare.

Fonduri Europene In Agroturism

Contribuie la implementarea Planului de Comunicare al POR la nivel regional, inclusiv prin realizarea publicitatii, organizarea si desfasurarea de evenimente de informare si instruire. o autoritate de audit ( autoritate sau organism public national, regional sau local desemnat pentru fiecare program operational si Insarcinat cu verificarea bunei functionari a sistemului de gestionare si de control). Revenind la masura 125 Modernizarea drumurilor de exploatatie agricola, intalnesc urmatoarele discrepante. Acopera zonele NUTS nivel III ( nivel- judet) ce sunt granite interne ale UE, precum si anumite granite externe. IMPORTANT! Fondurile totale alocate Masurii 112 prin FEADR sunt de 337. 221. 484 euro din care. ii. Investitiile in activitati de procesare industriala a produselor lemnoase ? Pescuit. stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor fonduri europene in agroturism in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare. Confom ghidului, apelul urmeaza sa se lanseze in luna iulie, iar alocarea financiara disponibila este de 301 milioane lei , defalcata pe regiuni dupa cum urmeaza. jud. Toate aceste detalii le puteti citi in ghidul solicitantului care este mult imbunatatit fata de cel din martie 2010 si care raspunde la mai multe intrebari si clarificari prinvind aceste drumuri de exploatatie. Infrastructura de baza ? calitatea slaba si ineficienta serviciilor de furnizare a apei potabile, canalizare si de management al deseurilor, precum si a sistemului de transport rutier, feroviar, aerian si naval, ca si lipsa inter- conectivitatii, constituie frane In calea dezvoltarii. in calitate de beneficiar al proiectului ? Femei 2010?, cofinantat din Fondul Social European, va invita sa participati in data de 2 iunie 2011, orele 12. 00, in Sala Mare a Institutiei Prefectului, municipiul Braila, Piata Independentei, nr. 1, la conferinta de lansare a proiectului. Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fonduri europene in agroturism fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca urmare a modificarii legislatiei fiscale in vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. A doua sansa in educatie ( strategice). R. cum sa iti planifici si sa iti organizezi activitatile. Internetul, la consultanta fonduri europene un click prea departe Intr- o lume guvernata de calculator si de internet, doar 14 autoritati si institutii publice au contractat fonduri europene in cadrul Programului Operational Sectorial ? Cresterea Competitivitatii Economice? 6. 2 Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. 1. 1 Infrastructura rutiera de- a lungul Axei Prioritare nr. 7. instrument esential pentru finantator. Regulamentul propus ii va permite Fondului social european ( FSE) sa se fonduri europene in agroturism ocupe in continuare de imbunatatirea posibilitatilor de ocupare a fortei de munca, educatie si formare, precum si de combaterea excluziunii sociale si a saraciei, in perioada 2014- 2020. Reforma sistemului de asistenta sociala Ocuparea si incluziunea sociala activa Dezvoltarea infrastructurii sociale Reforma sistemului naTional de sanatate La data de 13 iunie 2012 Guvernul Rom? niei a adoptat un memorandum elaborat de Ministerul Afacerilor Europene, referitor la actiunile si documentele privind pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene in perioada 2014- 2020. Romania pare a fi insa doar in era cantitativa, in care prioritatea autoritatilor pare a fi aceea de a cheltui fonduri, fara a fi interesate de impactul acestei alocari?, sustine fonduri europene in agroturism Dinu.