Tag Archives: consultanta fonduri europene

Fonduri Europene Pentru Croitorii

fonduri europene pentru croitorii Obiectivul Competitivitate Regionala si Ocuparea Fortei de Munca. Documentele necesare intocmirii proiectului pentru masura 121 vor fi preluate de pe site- ul www. apdrp. ro. Acest model de scrisoare este agreat de catre Autoritatea de amanagement PNDR, APDRP si Fondul de Garantare a Creditului Rural ( FGCR) IFN SA cat si de principalele banci din Romania, CEC Bank, Bancpost, BRD ? Groupe Soci? t? G? n? rale S. A. AXA PRIORITARA 4 ? Asistenta Tehnica pentru POS- T. 10 puncte) Este suficient sa se demonstreze ca drumul deserveste pe langa exploatatii agricole ( sector vegetal, animal sau mixt) si obiective ale agentilor economici, altii decat cei din domeniul agricol, direct sau prin drum de acces propriu al acestora
- b) acces la alte cai de comunicatie ( drumuri comunale, judetene, nationale si europene). intreprinderi mari sau IMM- uri ( inclusiv microintreprinderi), din sectorele industriale. 16. 5, 5% anual si vor permite Romaniei sa atinga un nivel de aproximativ 55% din media UE. IMPORTANT! Comisia participa la monitorizarea programelor, angajeaza si plateste cheltuielile certificate si verifica sistemele de control instituite. Ministrul Transporturilor a tinut sa precizeze. pana la cel mult 80 % din valoarea creditului solicitat, in limita sumei de 80. 000 euro sau echivalentul in lei. La data de 12 iulie, Comisia Europeana a aprobat programul operational pentru Romania pentru perioada 2007- 2013 cofinantat de Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR), denumit ? Programul Operational Regional? productie al unui amplasament existent ( ex. nr. Sinteza formelor de sprijin financiar comunitar. c) efectivul de vaci de lapte pentru care se solicita ajutor specific anual trebuie mentinut in fonduri europene pentru croitorii exploatatie pe perioada derularii schemei de fonduri europene pentru croitorii sprijin. I. Investitiile In infrastructura de mediu vor contribui la Imbunatatirea sistemelor de management al apei potabile si a deseurilor menajere la standarde europene. Pentru acest apel pentru depunerea cererilor de finantare, valoarea contributiei dumneavoastra in bani, in calitate de solicitant este de. CIAP este forul institutional consultanta fonduri europene prin care se coordoneaza cadrul partenerial la nivel national. Valoare totala a investitiei este de 1. 464. 952 lei, cheltuielile eligibile fiind de 1. 231. 052 lei. In situatia in care se vor incalca de catre beneficiar clauzele contractului de finantare , APDRP il poate rezilia. Sustinerea implementarii de solutii de e- guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Din banii realocati vor fi suplimentate si fondurile alocate DMI 3. 1 ? Reabilitarea modernizarea echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?. Birocratia creste costurile. 2. 4 Infrastructura aeroportuara. Av? nd in vedere rolul sau de asigurare a sprijinului necesar pentru programe si interventii finantate din fondurile ESI, asistenta tehnica trebuie sa fie c? t mai flexibila si sa raspunda, printr- o maniera eficienta, nevoilor identificate. Reabilitare DJ 506 Cervenia- Vitanesti- Babaita, beneficiar CJ Teleorman. Aceasta cota ar fi mai ridicata dec? t p? na acum ( cel putin 25 % pentru regiunile mai putin dezvoltate, 40 % pentru regiunile aflate in tranzitie si 52 % pentru regiunile mai dezvoltate). Cabinete veterinare. Reforma sistemului de asistenta sociala Ocuparea si incluziunea sociala activa Dezvoltarea infrastructurii sociale Reforma sistemului naTional de sanatate La data de 13 iunie 2012 Guvernul Rom? niei a adoptat un memorandum elaborat de Ministerul fonduri europene pentru croitorii Afacerilor Europene, referitor la actiunile si documentele privind pregatirea accesarii si implementarii fondurilor europene in perioada 2014- 2020. iii. Mediul rural ? 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). Pentru operatorii de transport, un transport mai bun presupune costuri mai mici si o mai buna exploatare a vehiculelor si personalului. Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii.

Fonduri Europene Nerambursabile Pentru Livada De Nuci

Astfel, planul CCT- T pentru perioada 2014- 2020 are in vedere asigurarea unui echilibru intre sustenabilitatea economica si cea de mediu pe termen mai lung. In conformitate cu mentiunile din Ghidul Solicitantului aferent Masurii 312 achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila atat timp cat acestea fonduri europene nerambursabile pentru livada de nuci deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Conform Art. Masura 125 ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general a daptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier. Din punct de vedere al structurii CSNR, aceasta este stabilita In conformitate cu reglementarile comunitare relevante privind Fondurile Structurale si de Coeziune. Valoarea totala a platilor nu a depasit 486 de milioane de lei ( 118 milioane de euro). consultanta fonduri europene 15 3. Asistenta tehnica Programul National pentru Dezvoltare Rurala Programul National pentru Dezvoltare Rurala PNDR AXA 1. Pot beneficia de alocare financiara nerambursabila persoanele juridice care sunt intreprinderi mici sau mijlocii ( asa cum sunt definite in Legea 346 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare) care depun proiecte in cadrul prezentei scheme de finantare si care indeplinesc urmatoarele conditii specifice 1. Romania Knomacons. Sprijin pentru actiunile de cooperare intre Grupurile LocaleAXA 5. Bancile din Romania fac front comun pentru a ajuta firmele in accesarea fondurilor europene. imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale de interventie In situatii de urgenta. In urma consultarilor dintre viitorii beneficiari si Autoritatea Comuna de Management pot interveni modificari, este indicat sa intocmiti dosarul de finantare dupa aprobarea finala a acestui ghid. 1. 1. 2. Beneficiarii sunt ajutati prin bunuri, lucrari si servicii pentru realizarea proiectelor lor. Investitii necorporale ( software, patente, licente etc. 6. 4 Initiativele transnationale pentru o piata inclusiva a muncii. Cea mai mare parte a creditelor de plata este alocata domeniilor care stimuleaza cresterea economica si ocuparea fortei de munca (+ 29, 5% fata de 2014), cum ar fi cercetarea ( Orizont 2020), retelele transeuropene de energie, transporturi si TIC ( Mecanismul pentru interconectarea Europei) sau initiativa ? Locuri de munca pentru tineri?. Rapoartele de selectie pentru proiectele depuse in Sesiunea de cereri de proiecte derulata in fonduri europene nerambursabile pentru livada de nuci perioada 16 noiembrie ? 11 decembrie 2009 pentru Masura 313 ? ? Incurajarea activitatilor turistice? sunt urmatoarele. Proiectul de tip 2 care are prestabilite beneficiarul intreprindere si serviciile de cercetare care ii sunt necesare acestuia. Drumul trebuie sa reprezinte o ruta ocolitoare dintr- un drum Judetean DJ sau National DN. in valoare de 170. 000 euro are ca obiective cresterea cunostintelor si deprinderilor in domeniul sanatatii si secutitatii la locul de munca. Submasura 125 a ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii?. asociatii. Universitate pentru piata muncii ( granturi). Asistenta Tehnica pentru POS- T. Totodata, pentru plata beneficiarilor Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative au fost alocate fonduri in valoare de 6 milioane de lei. Proiecte cuprind investitii in modernizarea drumurilor comunale, alimentare cu apa si infiintare sistemelor de canalizare, reabilitarea caminelor culturale sau scoli si gradinite. 2. 1 Drumuri nationale. In luna ianuarie OTP Bank si Raiffeisen Bank s- au alaturat programului ? UE BERD Facilitate de Finantare pentru Eficienta Energetica? ( EEFF). Toate regiunile din UE vor beneficia in continuare de sprijin in cadrul a trei categorii distincte. Locuiesc la oras unde am un mic business de prestare servicii fonduri europene nerambursabile pentru livada de nuci IT ( sunt programator).

Fonduri Europene Pt Albine 2014

Avand in vedere definitia mai sus mentionata la stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, clasificata conform codului CAEN. majoritatea se opresc la limita de judet. Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 10. 000 Euro pentru o exploatatie agricola cu dimensiunea minima de 6 UDE, iar peste aceasta dimensiune, sprijinul pentru instalare poate creste cu 2. 000 Euro 1UDE, dar nu va putea depasi 25. 000 Euro exploatatie. AXA 3. 1 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei. Calitate in serviciile de ocupare? 1). Clarificare privind modalitatea de obtinere a documentelor fiscale de catre solicitantii de fonduri externe nerambursabile Pentru a veni in sprijinul potentialilor beneficiari POSDRU, ca consultanta fonduri europene urmare a modificarii legislatiei fiscale in vederea facilitarii accesului la fondurile externe nerambursabile si in scopul asigurarii unei mai bune informari privind obtinerea certificatelor fiscale necesare, AMPOSDRU aduce la cunostinta solicitantilor care depun proiecte in cadrul cererilor de propuneri de proiecte nr. Masuri privind utilizarea durabila a terenurilor agricole. POR este un Program Operational finantat de Uniunnea europeana prin intermediul fondurilor structurale. Din informatiile ACIS, cele mai multe proiecte au fost depuse in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), peste 10. 100 de proiecte, locul doi fiind ocupat de POS CrCE, cu circa 8. 500 de proiecte, iar pe a treia pozitie s- a situat POR cu 7. 700 de proiecte. Apoi, Comisia angajeaza transele cel tarziu la 30 aprilie In fiecare fonduri europene pt albine 2014 an. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii scolilor, institutiilor de invatam? nt superior si furnizorilor de formare profesionala, cu un accent special pe zonele rurale, in conformitate cu standardele nationale de calitate. Nu reprezinta o cheltuiala eligibila achizitionarea prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul muncitorilor si a utilajelor la punctul fonduri europene pt albine 2014 de lucru. Ajutorul Comunitar nu poate Inlocui cheltuieli structurale publice sau altele echivalente ale Statelor Membre. Crearea de energie electrica, diversificand astfel sursele de producere a energiei, proiectul are meritul de a crea un numar de 9 locuri de munca. Diversificarea productiei unui amplasament existent, prin lansarea de noi produse sau servicii. din perspectiva formarii profesionale a reprezentantilor autoritatilor publice care colaboreaza cu mediul de afaceri. Termene limita de obtinere. c. februarie 2011 Domeniul major de interventie 3. 3. Programul Operational Regional are cel mai mare grad de absortie. Calitate in serviciile de ocupare? ( strategice). Valoarea maxima a fondurilor nerambursabile Pentru investitiile de interes public negeneratoare de profit, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor eligibile si nu va depasi valoarea de 200. 000 Euro proiect. In concluzie traim in necunoscut. Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori. Realizarea coeziunii teritoriale se fonduri europene pt albine 2014 va sprijini pe cadrul strategic pe termen lung stabilit prin Conceptul strategic de dezvoltare spatiala si integrare In structurile spatiale europene 2007? 2025. 2- 31 mai 2011. 5 milioane de euro, OTP Bank ? Reducerea eroziunii costiere. Prin Schema de ajutor de stat N 578 2009 sunt finantate investitii pentru valorificarea reziduurilor forestiere ( rumegus, lemn inutilizabil industrial etc. Valoarea ajutorului specific anual se calculeaza in lei, la rata de schimb a Bancii Europene din data de 30 septembrie a fiecarui an in care se acorda ajutorul specific, pentru un plafon maxim de 22. 447. 205 Euro. de a spori incluziunea sociala, de a combate saracia si de a imbunatati capacitatea administratiilor publice de a fonduri europene pt albine 2014 servi mai bine cetatenii si persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.

Pensiune Prin Fonduri Nerambursabile Conditii

Cadrul institutional a fost construit Intr- o abordare unitara, urmarindu- se crearea de structuri care sa respecte principiul segregarii functiilor si dezvoltarea de mecanisme si proceduri care sa permita utilizarea eficienta si riguroasa a fondurilor. regiuni aflate in pensiune prin fonduri nerambursabile conditii tranzitie, al caror PIB pe cap de locuitor este intre 75 % si 90 % din media UE- 27. Alte programe nationale. verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Obiectiv general. Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice consultanta fonduri europene pentru afaceri
- data lansare estimativa. Dezvoltarea e- economiei Operatiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor
– data lansare estimativa: ianuarie 2011 Operatiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic pensiune prin fonduri nerambursabile conditii si a altor solutii electronice pentru afaceri
– data lansare estimativa: februarie 2011 Axa prioritara 4: Cresterea eficientei energetice si a sigurantei in aprovizionare, in contextul combaterii schimbarilor climatic Domeniul major de interventie 4. 1 – Energie eficienta si durabila ( imbunatatirea eficientei energetice si a sustenabilitatii sistemului energetic) Operatiunea a): Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie, care sa conduca la economii de energie, in scopul Axa prioritara 2: Cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare pentru competitivitate Domeniul major de interventie 2. 1 – CD in parteneriat intre universitati institute de cercetaredezvoltare si intreprinderi, in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institutii de cercetare si intreprinderi Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. inovarea proceselor de productie si a produselor. Axa prioritara 5: Asistenta Tehnica Domeniul major de interventie 5. 1 – Sprijin pentru managementul, implementarea, monitorizarea si controlul POS CCE Operatiunea a): Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor Operatiunea b): Procesul de management si implementare a POS CCE Operatiunea c): Procesul de monitorizare Operatiunea d): Procesul de control Domeniul major de interventie 5. 2 – Sprijin pentru comunicare, evaluare si dezvoltare TI Operatiunea a): Comunicare Operatiunea b): Evaluare Operatiunea c): Dezvoltare TI mbunatatirii eficientei energetice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. 1. 4. 3. Programul Operational Regional POR A5 ? Dezvoltarea durabila si promovarea turismului. Programul Impreuna pentru fiecare este despre o echipa care schimba in bine viata unei comunitati in care traiesc aceiasi membri ai echipei. Obiectivele axei prioritare 3 din cadrul POR vizeaza valorificarea si promovarea durabila a patrimoniului cultural cu potential turistic, imbunatatirea calitatii infrastructurii turistice de cazare si agrement pentru a creste si dezvolta regiunile de dezvoltare precum si creearea de noi locuri de munca. si, in acelasi timp, proiectele pensiune prin fonduri nerambursabile conditii de mediu, care au mare importanta in privinta inchiderii gropilor de gunoi sau toate celelalte aductiuni de apa si de tratare a ape fac. SAPTAMANA EUROPEANA a IMM- urilor. Competente pentru competitivitate ( strategice). Autozitatie de mediu insotita de Nota de constatare Autorizatie sanitara + proces verbal de constatare, etc). a cadavrelor de animale pentru care vor solicita decontarea ajutorului de stat vor fi prestate fara incasarea contravalorii prevazute la art. 1) pot include si achizitionarea terenului in proiect. 5 din costul activitatii de colectare a cadavrelor de animale de la producatorii agricoli prevazuti la art. 5. din perspectiva solutiilor inovative ale Managementului Cunoasterii ( KM). ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale. 13. Proceduri standard de licitatii pe fonduri europene. Operatiunea b). Dezvoltarea societatii informationale presupune o reforma radicala a sistemului de educatie din Europa si asigurarea Invatarii pe tot parcursul vietii pentru cetatenii europeni. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? Cu alte cuvinte, veti respecta Catalogul plantelor. Ghiduri si masuri. Imbunatatirea infrastructurii sociale
( POR) Programul operational Regional Axa Prioritara 3 ? politieneasca si judiciara. Unii sunt bine intentionati, dar nu au banii necesari.

Fonduri Nerambursabile Pentru Brutarii

1 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare). 1. 1. Cladirea Colegiului National ? Ioan Slavici? din municipiul Satu Mare va fi modernizata din bani europeni, in urma unui proiect initiat de primariei. 25% pentru dezvoltarea experimentala. Pana in prezent au fost efectuate plati in valoare totala de 1, 60 miliarde de euro, din care 663, 96 milioane de euro pentru contractele incheiate de APDRP, la care se adauga si aproximativ 940 de milioane de euro, platile efectuate pentru Masurile de sprijin pe suprafata implementate de APIA. Dezvoltarea si folosirea mai eficienta a capitalului fonduri nerambursabile pentru brutarii uman din Romania – strategia va urmari sprijinirea sistemului de fonduri nerambursabile pentru brutarii Invatamant si formare profesionala pentru a furniza educatie flexibila si de mai buna calitate si calificari adaptate indivizilor, sprijinirea cresterii accesului si participarii la educatie, precum si asigurarea faptului ca educatia si formarea profesionala furnizeaza cunostintele consultanta fonduri europene si aptitudinile necesare pentru o economie moderna si In plina dezvoltare. In total sunt 265 de miloane de euro bani ce vor fi investiti in acest program urmand sa cresca bugetul in fonduri nerambursabile pentru brutarii anii urmatori pana la 800 de milioane de euro. AXA PRIORITARA 4 Modernizarea Serviciului Public de Ocupare 4. 1 Intarirea capacitatii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare. Calificarea ? o sansa pentru viitor. Eforturile se vor concentra pe un management mai eficient al mediului natural si pe utilizarea durabila a resurselor naturale. Operatiunea – Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica . importanta regionala si locala Cerere de proiecte cu depunere continua, pana la epuizarea bugetului. Asigura secretariatul Comitetului Regional de Evaluare Strategica. reprezentanti politici, reprezentanti ai autoritatilor nationale, regionale & locale, potentiali beneficiari, inclusiv municipalitatile si ONG- urile care se ocupa cu integrarea Romilor, etc. In cadrul proiectelor de investitii in activitati de prestari servicii ( vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile constructia, modernizarea sau extinderea cladirilor, ci numai dotarea acestora, in scopul desfasurarii activitatii propuse prin proiect. Construirea si sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice si instalatiilor de irigat, asigurarea utilitatilor in vederea respectarii conditiilor de mediu. reprezentanti ai sectorului financiar- bancar, consultanti, brokeri, IFN. Masura 125 reprezinta – ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? Incep? nd cu anul 2008, Uniunea Europeana a fost puternic afectata de criza financiara, transformata rapid intr- o criza economica globala cu largi implicatii sociale si care a eclipsat efectele benefice aduse de Strategia Lisabona pentru crestere economica si locuri de munca. Prioritati ale aceste masuri. Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? potentiali poli de crestere. din perspectiva solutiilor inovative ale Managementului Cunoasterii ( KM). Proiectul se adreseaza unui numar de 1500 de beneficiari, apartinand urmatoarelor grupuri tinta. o 25%- pentru investiNiile noi avand drept scop protecNia apelor impotriva poluarii cu nitraNi proveniNi din surse agricole ( conform Directivei Consiliului 91 676 CEE, numai pentru tinerii fermieri ai masurii 112. Nota de respingere va cuprinde obligatoriu justificarea respingerii cererii fonduri nerambursabile pentru brutarii de finantare, precum si recomandarile de imbunatatire pentru o eventuala noua depunere. Un proiect poate cuprinde atat cheltuieli eligibile cat si cheltuieli neeligibile. In ceea ce priveste managementul financiar si controlul, Ministerul Economiei si Finantelor a fost desemnat sa Indeplineasca rolul de Autoritate de Certificare pentru toate Programele Operationale. 1. 2 Infrastructura feroviara de- a lungul Axei Prioritare nr. 22. Daca sunteti interesati de mai multe detalii legate de Programul Operational Transport am publicat mai jos principalele linii de finantare din cadrul acestui program. Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public Domeniul major de interventie 3. 1 – Sustinerea utilizarii tehnologiei informatiei Operatiunea 1.

Fonduri Europene Tineri Rural

136 2006. 2011 – 1. 357. 854. 634 Euro 2012 – 1. 359. 146. 997 Euro 2013 – 1. 356. 173. 250 Euro Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana . Asistenta in implementarea proiectului la semnarea contractului, realizarea dosarului de achizitii, realizare rapoarte tehnice si financiare, intocmire cereri de plata, monitorizare si evaluare 5. Alocarea financiara Valoarea asistentei financiare nerambursabile este de maximum 4. 000. 000 fonduri europene tineri rural lei. Din banii realocati vor fi suplimentate si fondurile alocate DMI 3. 1 ? Reabilitarea modernizarea echiparea infrastructurii serviciilor de sanatate?. La nivel national: Comitetul Interinstitutional pentru elaborarea PND ( CIP) , care include reprezentanti la nivel de decizie ai ministerelor, altor institutii publice centrale, Agentiilor de Dezvoltare Regionala ( ADR), institute de cercetare si institutii de Invatamant consultanta fonduri europene superior, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali; La nivel regional: Comitetele Regionale pentru elaborarea Planurilor Regionale de Dezvoltare ( CRP) – element de fundamentare pentru PND – includ, pe langa reprezentantii ADR- urilor, reprezentanti ai Prefecturilor, Consiliilor Judetene, serviciilor deconcentrate ale institutiilor publice centrale, institutii de Invatamant superior si institute de cercetari, precum si reprezentanti ai partenerilor economici si sociali din regiuni. Conform situatiei prezentate de Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale ( ACIS), la data de 31 mai 2010, la nivelul tururor programelor operationale se inregistrau. Cercetare- dezvoltare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi in vederea obtinerii de rezultate aplicabile in economie Operatiunea 2. 1. 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi Aceasta operatiune are ca obiective:

- incurajarea parteneriatului intre universitati institute de cercetare- dezvoltare si intreprinderi pentru intensificarea activitatilor de C- D in sprijinul intreprinderilor si promovarea transferului tehnologic, in special in domenii stiintifice prioritare la nivel european sau de interes pentru Romania. Asigurarea accesului la invatarea pe tot parcursul vietii si la oferte flexibile de educatie si de formare profesionala prin crearea, managementul si dezvoltarea platformei nationale de e- learning si a Bibliotecii Nationale virtuale. Societate pe actiuni ? Reducerea fonduri europene tineri rural poluarii si diminuarea efectelor schimbarilor climatice prin restructurarea si reabilitarea sistemelor fonduri europene tineri rural de incalzire urbana pentru atingerea tintelor de eficienta energetica in localitatile cele mai poluate. 10 milioane de euro si Raiffeisen Bank ? 10. 45- 11. 15 Decernarea Diplomelor de Excelenta ? CAMPIONI ROMANI IN AFACERI?. 2011 – 1. 357. 854. 634 Euro 2012 – 1. 359. 146. 997 Euro 2013 – 1. 356. 173. 250 Euro Fondurile Structurale si de coeziune sunt instrumente financiare prin care Uniunea Europeana . ca membri ai unei intreprinderi familiale. 0- 23, 000 ( maxim 15 puncte ). Operatiunea 2. Alte domenii in care se inregistreaza cresteri de plati sunt Fondul pentru azil, migratie si integrare (+ 140%) si protejarea sanatatii europenilor si a consumatorilor europeni (+ 20%). din Satu Mare? 3) Prin derogare de la art. Schimb de bune practici ( granturi). Statele membre vor trebui sa concentreze finantarea din FSE asupra unui fonduri europene tineri rural numar limitat de obiective si prioritati de investitii in ton cu strategia Europa 2020, pentru si a putea atinge o masa critica si a spori impactul. Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice din Romania care aplica. Imbunatatirile care pot fi aduse au in vedere productia de energie regenerabila, practici mai durabile in agricultura zonelor rurale, dar si actiuni de atenuare a schimbarilor climatice care pot influenta negativ culturile. Linia este deschisa in perioada 14 iunie ? Datorita acestui principiu, Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) si Fondul Social European ( FSE) pot sa finanteze, fiecare, In mod complementar si limitat, actiunile care tin de aria de interventie a celuilalt fond ( In limita a 10% din creditele alocate de Comunitate fiecarei axe prioritare a unui program operational).

Fonduri Europene Pentru Utilaje De Constructii

Ordin nr. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata de solicitant, in nume propriu, in Registrul Fermelor inainte de solicitarea sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. Programul Kogalniceanu ofera o subventionare partiala la contractarea unui credit de la banca care se supune garantiei de stat. CE finanteaza:
- reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport, educationala, de sanatate. Proiectul are o valoare de 3, 5 milioane de euro si se va aloca in special copiilor din comuna Dumesti. consultanta fonduri europene Oricine detine teren agricol inscris la APIA si a mai desfasurat fonduri europene pentru utilaje de constructii in trecut activitati agricole poate sa aplice cu un proiect din fonduri europene nerambursabile in agricultura. Contributia Uniunii Europene ? 80%. Un investitor din Piatra Neamt a depus in noiembrie 2009 la Oficiul Judetean al APDRP din judetul Neamt un proiect de investitii pentru crearea unei unitati de productie de panouri fotovoltaice. e) are in obiectul de activitate cel mult 5 ( cinci) grupe de activitati prevazute de clasificarea activitatilor din economia nationala in vigoare ( CAEN Rev. Din informatiile ACIS, cele mai multe proiecte au fost depuse in cadrul Programului Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane ( POS DRU), peste 10. 100 de proiecte, locul doi fiind ocupat de POS CrCE, cu circa 8. 500 de proiecte, iar pe a treia pozitie s- a situat POR cu 7. 700 de proiecte. ii) porcine, din care. Sprijin pentru IMM- uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga ( PAPI) in zonele de esec al pietei ( zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului) – verifica data lansarii pe site- ul Finantare. ro Operatiunea 4. 4. 3. 1. 2 Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea fonduri europene pentru utilaje de constructii teritoriului. Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata. adica faci proiectul, incepi implementarea si trebuie sa acoperi. Asigurarea sprijinului si a instrumentelor adecvate In vederea unei coordonari si implementari eficiente si eficace a instrumentelor structurale pentru perioada 2007- 2013 si pregatirea pentru urmatoarea perioada de programare a instrumentelor structurale. O Uniune a inovarii? ? imbunatatirea conditiilor- cadru pentru a permite intreprinderilor sa inoveze. ContribuNia publica aferenta Masurii 141 este de: 476. 077. 390 Euro, din care: . 3. 3. Programul Operational pentru Pescuit . Datorita acestui principiu, Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR) si Fondul Social European ( FSE) pot sa finanteze, fiecare, In mod complementar si limitat, actiunile care tin de aria de interventie a celuilalt fond ( In limita a 10% din creditele alocate de Comunitate fiecarei axe prioritare a unui program operational). Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro- intreprinderi? campanii de promovare ( campanii de publicitate pentru incurajarea consumului de peste si a produselor din peste, carti de bucate cu produse fonduri europene pentru utilaje de constructii din peste, etc). Masura 125 ? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? se incadreaza in Axa I? ? Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii? si are ca obiectiv general a daptarea infrastructurii agricole si forestiere la noile structuri de proprietate aparute ca urmare a procesului de restituire a proprietatilor in vederea cresterii competitivitatii sectorului agricol si forestier.

Fonduri Europene Prin Programul National De Dezvoltare Rurala

Autoritati Publice Locale ( APL) sau centrale. Se asigura ca exista toate documentele si procedurile necesare stabilirii pistelor de audit, in conformitate cu procedurile relevante. Cererile de finantare pot fi depuse la Organismele Intermediare incepand cu data de 23 noiembrie 2009. Proiectul este cofinantata prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. 338 2005, cu modificarile  i completarile ulterioare. organizatiile neguvernamentale, asociatiile. 1. 4. Informarea si publicitatea pentru proiect. Imbunatatirea accesului si a participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii. Termenul limita: Apelul de proiecte se lanseaza astazi 23. 05. 2011 si ramane deschis pana pe data de 23. 08. 2011 ora 09. 00. Angajamentele bugetare referitoare la programele operationale sunt efectuate In transe anuale, pentru fiecare fond si pentru fiecare obiectiv. Sprijinirea fermelor agricole de semi- subzistenta ? Beneficiarul trebuie sa prezinte avizele autorizatiile de mediu. Lansare preconizata. servicii consultanta fonduri europene de proiectare. februarie- martie 2011
” Nu abandona scoala!” – data lansare estimativa. Obiectivele Politicii de Coeziune a Uniunii Europene in perioada 2007- 2013. nivelul scazut de pregatire, lipsa oportunitatilor de angajare, dificultati fonduri europene prin programul national de dezvoltare rurala de conciliere a vietii familiale si profesionale, lipsa infrastructurilor de ajutorare a familiei si persoanelor dependente de aceasta si mentinerea stereotipurilor si rolurilor de gen care reprezinta un obstacol in asigurarea diversificarii profesionale necesara eliminarii fenomenului de segregare orizontala si verticala pe piata muncii. Programul Operational pentru Pescuit. 3. 1 Reabilitarea sistemelor urbane de incalzire in zonele fierbinti ( hot- spot). Masura 313 ? Incurajarea activitatilor turistice? ? din septembrie 2008, cand a fost lansata prima sesiune pentru depunerea de proiecte si pana in prezent, in cadrul acestei Masuri, au fost depuse 1. 401 de cereri de finantare si au fost contractate 595 de proiecte, in valoare de 105, 11 milioane de euro. Unitatile de invatamant pot obtine finantari pentru implementarea de aplicatii de E- Educatie si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar. Prevenirea riscurilor, inclusiv dezvoltarea si implementarea planurilor pentru prevenirea si lupta cu riscurile naturale si tehnologice. accesul pe noi piete. Incepand cu iulie 2010 a fost lansata o noua Schema de ajutor de Stat, N578 2009, pentru care au fost depuse 167 de proiecte, in valoare de aproximativ 125, 8 milioane de euro. Probleme in finantarea parcurilor eoliene. reducerea slabiciunilor sectorelor industriale fonduri europene prin programul national de dezvoltare rurala existente, care utilizeaza tehnologii invechite, care afecteaza mediul si consumatoare excesiv de energie;
- diversificarea bazei de productie a tarii si minimalizarii riscurilor datorate excesivei dependente de anumite sectoare;
- stabilirea legaturii intre activitatile de C& D si aplicarea lor in industrie si promovarea sectoarelor inovative care se bazeaza pe activitatea de cercetare;
- intarirea utilizarii tehnologiilor TIC ; Aceasta va presupune un set de actiuni articulate si concertate in investitii de capital, cercetare si dezvoltare si asigurarea de diferite tipuri de servicii atat pentru sectoarele traditionale ( in special cu valoare adaugata scazuta) si in cele cu valoare adaugata crescuta. In anul 2010, sub coordonarea Departamentului pentru Afaceri fonduri europene prin programul national de dezvoltare rurala Europene ( DAE) din cadrul Guvernului Rom? niei, Rom? nia si- a fixat deja tintele nationale corespunzatoare celor 5 obiective si a elaborat Programul National de Reforma 2011- 2013. Promovarea incluziunii sociale si combaterea saraciei Dezvoltarea sistemelor de telemedicina, digitizarea fiselor medicale si sprijinirea cercetarii medicale prin folosirea datelor personale anonimizate
? Dezvoltarea culturii digitale Obiectiv.

Fonduri Europene Medicina Dentara

Transmit Autoritatii de Management rapoartele de evaluare tehnica si financiara ale solicitarilor de finantare care au primit girul final de la Comitetul Regional de Evaluare Strategica, inclusiv lista de proiecte propuse pentru finantare si lista solicitarilor respinse si motivele de respingere. pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de A. I. P. P. I. M. M. Ma gandesc la o cisterna de ingropat in pamant. 6. 1. Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective. Bani pentru completarea echipei ( schema de ajutor de stat) ? 31 1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau al Legii nr. In cazul in care nu aveti paza va recomand sa asigurati plantatia. silviculturii – data lansare estimativa: 2- 31 mai 2011. 3) Prin derogare de la art. Orice prejudiciu adus unui tert este in intregime in responsabilitatea beneficiarului, APDRP fiind degrevata de aceasta in cazul in fonduri europene medicina dentara care culpa este a beneficiarului. Implementarea politicii de coeziune la nivelul Uniunii Europene presupune reducerea decalajelor existente Intre regiuni In termeni de productie, productivitate si ocupare. In total sunt 265 de miloane de euro bani ce vor fi investiti in acest program urmand sa cresca bugetul fonduri europene medicina dentara in anii urmatori pana la 800 de milioane de euro. Atat zonele urbane cat si zonele rurale se confrunta cu probleme legate de infrastructura ( din cauza investitiilor insuficiente), de dezvoltare economica locala si de mediul social. Sprijinirea activitatilor traditionale de acvacultura, avand in vedere conservarea si dezvoltarea atat a cadrului economic si social cat si a mediului. Fondul European de Dezvoltare Regional ( FEDR). 1. 4. 3. Toate acestea sunt dublate de un nivel scazut al cunostintelor cu privire la protejarea mediului Inconjurator, administrarea defectuoasa a acestuia, precum si utilizarea ineficienta a resurselor de energie. APDRP va notifica inscrisi prin intermediul paginii de internet www. consultanta fonduri europene apdrp. ro pe toti solicitantii privind rezultatul evaluarilor cererilor de finantare depuse de catre acestia la sediile APDRP. promovarea sistemelor de asigurarea calitatii in educatie si formare profesionala, in conformitate cu Cadrul european de referinta pentru asigurarea calitatii. 44 2008 cu completarile i modificarile ulterioare, pana la data semnarii fonduri europene medicina dentara Deciziei de finanNare cu APDRP. scoli, universitati, centre de cercetare. destinat sa consolideze . Masuri menite sa imbunatateasca cunostintele si sa consolideze potentialul Uman 1. 1. 1. 2013, sunt finantate investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor, astfel. strategia de asistenta tehnica si sau planul de comunicare aprobate si . Coeficientii de cofinantare au fost modificati. In anul 2000, prefinantarea intermediara reprezenta 7% din contributia financiara a fondului pentru actiunea respectiva ( pentru cele 15 state din Uniunea Europeana cu 15 state membre ) si 16% pentru cele 10 noi state membre In 2004. 1 2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare). 9. Conform art. 41 din Regulamentul general 1083 2006 va adopta o decizie privind cererea de proiect major nu mai tarziu de 3 luni de la primirea in conditiile art. 40 din acelasi regulament a cererii de proiect major din partea Statului Membru.

Fonduri Europene Pentru Organizatii Non-profit

persoane fizice. Proiecte si activitati eligibile. Operationale, pentru eliminarea disparitatilor fonduri europene pentru organizatii non-profit economice si sociale intre regiuni, in scopul realizarii . ca membri consultanta fonduri europene ai unei intreprinderi familiale. Bugetul total al programului este de aproximativ 275 de milioane de euro, iar asistenta comunitara prin Fondul european de dezvoltare regionala ( FEDER) se ridica la circa 224 de milioane de euro. Potentialul de a imbunatati performantele capatate prin cresterea competitivitatii agriculturii, a sectorului alimentar si a silviculturii are ca rezultat cresterea productiei de alimente de calitate, integrarea mai buna pe piata, substituirea importurilor, cresterea exporturilor si modernizarea sectorului in general. Orientarea integrata 10. Fii activ pe piata muncii. Investitii la bordul navelor si selectivitate. Sprijin financiar de pana la 1. 075. 000 lei pentru intreprinderile mici si mijlocii se finanteaza urmatoarele activitati eligibile. pentru creditele contractate de beneficiari in vederea realizarii planurilor de afaceri acceptate de A. I. P. P. I. M. M. Comuna Mircesti este situata in partea sud- vestica a teritoriului administrativ al judetului Iasi, plasandu- se la 67 km de municipiul Iasi pe DC 87 si DN 28. sunt. Apdrp. ro publica ghidul pentru masura 221 Prima impadurire. Consultanta fonduri structurale, fonduri europene nerambursabile Serviciile noastre de consultanta pentru a obtine finantare din fonduri structurale fonduri europene nerambursabile. Astfel, Ministerul Finantelor, prin Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale, Indeplineste rolul de coordonator national al instrumentelor structurale, asigurand dezvoltarea cadrului institutional, legislativ si procedural necesar implementarii acestor fonduri, precum si functionarea coerenta si eficienta a Intregului sistem administrativ. Documente de planificare si politicile relevante la nivel national ? care vizeaza aceeasi perioada de programare sau o perioada mai scurta, dar care au un impact asupra procesului de planificare sau in ceea ce priveste obiectivele stabilite ( precum Programul National de Reforma, strategiile in domeniul energetic, alte strategii sectoriale de actualitate etc. 3. 2. 2. Calitate in formarea profesionala continua. Persoanele fizice autorizate in condiNiile OrdonanNei de UrgenNa a Guvernului nr. Pentru sectorul legume. Fondurile totale alocate Masurii 125 prin FEADR sunt de 483. 246. 816 Euro din care suma de 7. 169. 427 Euro cheltuiala publica ( 5. 735. 542 Euro FEADR) reprezinta alocarea financiara pentru realizarea obiectivelor Planului European de Redresare Economica ( PERE) pentru proiectele care vizeaza noile obiective, din care. ATENTIE. Aceasta comuna se invecineaza la nord- comunele Halaucesti si Alexandru Ioan Cuza, la est- comuna Rachiteni, la sud- fonduri europene pentru organizatii non-profit judetul Neamt, la vest- judetul Neamt si comuna Halaucesti. Axe prioritare: Axa prioritara 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. 1 membru din cadrul directiei de specialitate din cadrul MT,. De implementarea acestui proiect se va ocupa A. D. I. Proiectul de tip 2 care are prestabilite beneficiarul intreprindere si serviciile de cercetare care ii sunt necesare acestuia. constituite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. Promovarea incluziunii sociale Domeniu major de interventie 1 – Dezvoltarea economiei sociale
” Pentru o viata mai buna” – data lansare estimativa. ii. Birocratia creste costurile. In cazul in care faci parte din acea categorie de oameni care are in plan obtinerea unei finantari, te invitam pe 29 si 30 mai 2010, la cel mai popular training al anului 2009 ? Se vor sprijini actiunile de promovare a incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile ( femeile, fonduri europene pentru organizatii non-profit minoritatile etnice, persoanele cu dizabilitati) care sunt categorii dezavantajate pe piata fortei de munca, astfel acestea sa beneficieze de noile oportunitati de angajare care vor fi create. Small Business Act? – pivot legislativ esential al UE pentru schimbari pozitive in favoarea sectorului IMM din Romania.