Model Proiect Fonduri Europene

n acest caz cre terea dimensiunii economice a fermei, la solicitarea celei de a doua tran e, aferenta masurii 112, va fi de 4 UDE iar pentru anul 3 Un solicitant al Masurii 141 poate primi sprijin direct sau ca membru al unei forme asociative, ? n cadrul urmatoarelor masuri* model proiect fonduri europene din PNDR:
? 111 ” Formare profesionala ( training), informare  i difuzare de cuno tinNe”;
? 121 ? Modernizarea exploataNiilor agricole”;
? 142 ?? nfiinNarea grupurilor de producatori”
? 143 ? Furnizarea de servicii de consiliere  i consultanNa pentru agricultori”;
? 211 ? Sprijin pentru Zona Montana Defavorizata”;
? 212 ? Sprijin pentru zone defavorizate – altele dec? t zona montana”;
? 214 ? PlaNi de Agro- mediu”;
? 221 ? Prima ? mpadurire a terenurilor agricole”. Termenul limita: Apelul de proiecte se lanseaza astazi 23. 05. 2011 si ram? ne deschis p? na pe data de 23. 08. 2011 ora model proiect fonduri europene 09. 00. Aceste servicii pot fi achizitionate pe parcursul proiectului de la una sau mai multe institutii de cercetare respect? nd normele interne de achizitii stabilite model proiect fonduri europene prin contractul de finantare ( vezi Anexa 3 a acestui Ghid). Sprijinul acordat ? n cadrul masurii este ? n totalitate nerambursabil  i are ca scop dezvoltarea exploataNiilor agricole care produc ? n principal produse agricole vegetale
 i animale ( materie prima) pentru consum uman  i hrana animalelo Beneficiarii eligibili pentru sprijinul nerambursabil acordat prin Masura 141 sunt persoanele fizice ? n v? rsta de p? na la 62 de ani ( ne? mpliniNi la data depunerii Cererii de finanNare), care desfa oara activitaNi economice, ? n principal activitaNi agricole  i a caror exploataNie agricola: are o dimensiune economica cuprinsa ? ntre 2  i 8 UDE 1
; este situata pe teritoriul Narii; este ? nregistrata ? n Registrul unic de identificare / Registrul agricol; comercializeaza o parte din producNia agricola obNinuta. Micro? ntreprinderile se ? ncadreaza ? n categoria ? ntreprinderilor mici. Obiectivele operaNionale se refera la asigurarea sprijinirii veniturilor necesare ? n perioada de restructurare a fermelor de semi- subzistenNa pentru o mai buna utilizare a resurselor umane  i a factorilor de producNie, prin: stimularea spiritului antreprenorial; diversificarea activitaNilor  i veniturilor. Modificarea modelului standard ( eliminarea, renumerotarea secNiunilor, anexarea documentelor suport ? n alta ordine dec? t cea specificata etc. Obiectivul specific al domeniului major de interventie D1. 1 este reprezentat de consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv din Rom? nia si va putea fi atins prin:

– valorificarea sectorului productiv bazata pe extindere si modernizare, prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know- how;
– inovarea proceselor de productie si a produselor;
– adoptarea standardelor europene si internationale si certificarea sistemelor de management ( de calitate, de mediu etc);
– accesul pe noi piete;
– promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului si ? mbunatatirea competitivitatii internationale
. Sunt Eligibile Contributia in natura poate fi considerata cheltuiala eligibila daca este sub forma terenurilor, cladirilor, echipamentelor, materialelor. Mai mult, micro? ntreprinderile vor fi ? ncurajate sa utilizeze noi tehnologii, echipamente IT, av? nd un rol primordial ? n cresterea competitivitatii si productivitatii.

Leave a Reply